Yhtenä tavoitteena on vähentää raskaiden palveluiden kuten ympärivuorokautisen pitkäaikaissairaanhoidon osuutta. Osa Kurjenmäkikotien pitkäaikaissairaanhoidon asukkaista muuttaa Liinahakaan tehostettuun palveluasumiseen. Liinahaan tilapäishoito siirtyy puolestaan Portsakotiin. Lisäksi Kurjenmäkikotiin keskitetään kaikki tilapäinen toimintakyvyn tuki- ja arviointiasuminen.

Lisätiedot:

Tilapäishoidolla tuetaan ikääntyneiden mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään. Tilapäishoito helpottaa myös omaisten arjessa jaksamista ja tarjoaa tukea omaishoitajille. Tilapäishoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon tai omaishoidon asiakkaita.

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa, jonne muuttamista edeltää ikääntyneen henkilön laaja-alainen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Arviointi toteutetaan vuorovaikutuksessa ikääntyneen henkilön kanssa.

Turun kaupunginvaltuusto päätti käynnistää kaupungin talouden sopeuttamisprosessin kesäkuussa 2019 ja sen jälkeen kaupunki on valmistellut toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Sopeuttamisohjelman keskeisiä tavoitteita on muun muassa vähentää ikääntyneiden raskaimpien palvelujen tarvetta ja ympärivuorokautisesti tarvittavan pitkäaikaishoidon osuutta. Tavoitteena on ylläpitää kotona asumisen mahdollisuuksia ja minimoida tarve siirtyä ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen. Samalla voidaan vähentää myös sairaanhoitopiirille maksettavia siirtoviivemaksuja. Lisäksi tavoitteena on lisätä välimuotoisen asumismuotojen kuten perhehoidon, yhteisöasumisen ja palveluasumisen tarjontaa.

Muutoksia tulossa Kurjenmäkikodin, Liinahaan ja Portsakodin toimintoihin

Vanhusten asumispalveluiden pitkäaikaissairaanhoidon paikkoja muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Liinahaka tarjoaa jatkossa pelkästään tehostettua palveluasumista. Tästä syystä tilapäishoidon arkikuntoutumista edistävät hoitojaksot keskitetään Liinahaan tilapäishoidosta Portsakotiin. Osa Kurjenmäkikodin pitkäaikaissairaanhoidon asukkaista muuttaa Liinahaan vapautuviin tiloihin ja palvelu muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi. Kurjenmäkikodin pitkäaikaissairaanhoidon asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa keskustellaan yhteistyössä, ketkä voivat siirtyä tehostettuun palveluasumiseen Liinahakaan.

- Kurjenmäkikodin pitkäaikaishoidon usean hengen huoneessa asuneet asukkaat voivat tehostettuun palveluasumiseen siirtyessään muuttaa omaan kodinomaiseen huoneeseen, vanhusten asumispalveluiden johtaja Sari Hievanen toteaa.

Tilapäinen toimintakyvyn tuki- ja arviointiasuminen siirtyy Portsakodista Kurjenmäkikoti 1:een, jonne arviointi keskitetään kokonaisuudessaan. Portsakoti järjestää jatkossa tilapäishoidon ohella myös tehostettua palveluasumista. Kurjenmäkikodeissa on tilapäisen toimintakyvyn tuki- ja arviointiasumisen lisäksi myös pitkäaikaissairaanhoidon paikkoja. Tilapäishoidon osastot toimivat edelleen myös Mäntyrinteessä ja Runosmäen vanhuskeskuksessa.

Työntekijät siirtyvät pääasiassa uusiin yksiköihin tiimeineen, myös tiimin esimies siirtyy henkilökunnan mukana. Lisäksi henkilöstön työtehtävät säilyvät ennallaan. Henkilökunta saa myös osallistua ja vaikuttaa muutokseen mm. palautekanavan, keskusteluiden sekä ryhmätyöskentelyn kautta.

Asiakkaiden ja asukkaiden sekä heidän omaistensa kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut muutoksista.

Kuntoutumiseen paremmat edellytykset – tavoitteena kotiutuminen

Kun vanhusten asumispalveluiden tilapäishoidon palvelua ja arviointitoimintaa keskitetään selkeämmin omiin yksiköihinsä, lääkäri- ja sosiaalityön resurssia pystytään hyödyntämään paremmin.  

- Myös terapiaresurssin käyttöä on mahdollista kohdentaa jatkossa paremmin. Esimerkiksi fysioterapeuttien työpanos on kohdennettu ensisijaisesti arviointiyksikköön ja tilapäishoidon osastoille. Samalla tilapäishoidon asiakkaiden kuntoutumismahdollisuudet paranevat ja heidän kotona pärjäämistään pystytään tukemaan paremmin. Lisäksi arviointijaksoilla olevien henkilöiden tavoitteena on kotiutua, Sari Hievanen jatkaa.

Infektioiden torjunnan kannalta on myös tärkeää, että samoissa tiloissa ei enää jatkossa ole erilaista palvelua tarvitsevia asiakasryhmiä.  

Näillä muutoksilla pitkäaikaissairaanhoidon osuus vanhusten asumispalveluissa vähenee. Myös vanhusten asumispalveluiden tarjoama kokonaispaikkamäärä kasvaa muutoksen myötä seitsemällä. Tavoitteena on saada muutokset voimaan tammikuussa 2021. Tavoitteet liittyvät osaltaan myös viime vuonna käynnistyneeseen Turun kaupungin sopeuttamisohjelmaan.