Nelivuotisen CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen aikana liikkumisen kestävät ratkaisut ovat ottaneet Turussa aimoharppauksen eteenpäin. Turku on saanut laajaa tunnustusta työstään, jonka tuotokset näkyvät kaupunkilaisten arjessakin uusina liikkumisen palveluina. Hankkeessa on edistetty kaupunkipyöräilyä, sähköistä joukkoliikennettä, ajoneuvojen yhteiskäyttöä, biokaasun käyttöä polttoaineena sekä kokonaisvaltaista liikkuminen palveluna -toimintamallia.

EU-rahoitteinen CIVITAS ECCENTRIC -hanke edisti kestävää ja älykästä liikennettä ja liikkumista viidessä Euroopan kaupungissa vuosina 2016–2020. Turun lisäksi hankkeessa olivat mukana Madrid, Tukholma, München ja Ruse. Kaupungit etsivät yhteistyössä ratkaisuja liikkumiseen liittyviin haasteisiin ja kokeilivat uusia keinoja vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Hankkeen erityispiirteitä olivat erityiset kokeilualueet, toimenpiteiden monistaminen omassa kaupungissa ja kattava arviointi.

Turussa kokeilualueena oli Kupittaa, mutta suurin osa hankkeessa tehdyistä kokeiluista laajeni koskemaan koko kaupunkia.

- ECCENTRIC-hankkeen myötä liikennesuunnittelun rinnalle on noussut myös liikkumisen suunnittelu. Uutena ajatteluna Turkuun tuotiin liikkuminen palveluna -kokonaisajattelu, joka on sittemmin vaikuttanut useaan eri suunnitteluprosessiin, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Kaupunkipyöräjärjestelmä Föli-fillarit, lentokentältä satamaan kulkeva sähköinen bussilinja 1 sekä talvipyöräilyn testireitti keskustan alueella olivat hankkeen näkyvimpiä toimenpiteitä Turussa. Vaihtoehtojen tarjoaminen yksityisautoilulle on liikkumisen näkökulmasta tulevien vuosien suurin haaste kasvavassa kaupungissa. Pyöräilyn ja siihen rinnastettavien kulkuvälineiden käytön lisäämiselle on Turussa suuri potentiaali, jota hankkeessa hyödynnettiin erilaisten ketterien kokeilujen muodossa.

Talvipyöräilyä, uusia digitaalisia ratkaisuja ja lipputuotteita

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029, ja päästötön tai vähäpäästöinen liikkuminen on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Sitä on edistetty monin konkreettisin toimin.

Turun keskusta-alueen ja Kupittaan kaupunginosan välille hankkeessa toteutettiin 12 kilometrin pituinen talvipyöräilyn testireitti, jonka kunnossapidossa kokeiltiin hankkeen osana kahtena talvikautena uutta tehostetun talvikunnossapidon menetelmää. Tehostetun talvikunnossapidon reitti sai hankkeen jälkeen jatkoa ja se on suunniteltu pysyväksi osaksi Turun kaupungin talvikunnossapitoa, ja sitä laajennetaan vuosi vuodelta. Vuonna 2019 käytössä oli noin 20 kilometriä tehostetun talvihoidon reittiä ja tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä reitin pituus on yli 80 kilometriä.

Föli-fillarit ovat Suomen ensimmäinen ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä.

ECCENTRIC-hankkeen myötä Turkuun tuotiin Suomen ensimmäinen ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä Föli-fillarit, joka integroitiin osaksi joukkoliikennettä. Järjestelmä otettiin innokkaasti vastaan, mutta käyttäjämäärät eivät ole lopulta olleet niin korkeat kuin odotettiin. Käyttäjien tyytyväisyys järjestelmään on ollut kuitenkin melko korkea, 3.9 asteikolla 1–5. Kaupunginjohtaja on syksyllä 2020 esittänyt järjestelmän kilpailuttamista uudelleen. Turkuun toivotaan järjestelmää, joka kattaisi keskustaa laajemman alueen ja joka toimisi lähimaksutekniikalla.

Hankkeessa kehitettiin seudullisen joukkoliikenteen taustajärjestelmää niin, että muiden palveluntarjoajien tuotteita voidaan integroida osaksi joukkoliikenteen lipputuotteita. Ensimmäinen rajapintaintegrointi, jonka kautta järjestelmää toteutettiin, oli kaupunkipyörien lippuintegrointi yhteistyössä hankepartneri Western Systems Oy:n kanssa. Se mahdollisti kaupunkipyörien käytön joukkoliikenteen Föli-matkakortilla. Lisäksi kaupunkipyörien käyttöoikeus sisältyy maksutta useimpiin Fölin kausikortteihin.

Sähköinen yhteiskäyttöauto keräsi runsaasti kiittävää palautetta.

Hankkeen aikana on toteutettu sähköbussien laajenemissuunnitelma ja sähköbussit on Turussa sisällytetty osaksi normaalia hankintaprosessia. Kaupungin työntekijät ovat testanneet erilaisia kevyitä sähkökäyttöisiä ajoneuvoja pilottikokeilun. Lisäksi on kokeiltu sähköisen yhteiskäyttöauton konseptia, jossa auto on virka-aikaan työntekijöiden käytössä maksutta ja tämän jälkeen auto on varattavissa markkinatasoa edullisempaan hintaan henkilökohtaiseen ajoon. Hertz Car Sharingin kanssa yhteistyössä tuotettu reilun puolen vuoden mittainen palvelu keräsi runsaasti kiittävää palautetta.

Mitä ECCENTRIC toi Turulle?

CIVITAS ECCENTRIC -hanke toi esille tarpeen laajemmalle alueelliselle yhteistyölle liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä. Toisaalta se osoitti myös, että Turun kokoinen kaupunki voi olla vaikuttamassa merkittävässä määrin EU:n tulevaan kehitykseen. Hyvä esimerkki tästä on Turussa kehitetty liikkuminen palveluna -valmiustasomittari.

- Liikkumiskäyttäytymisen muuttaminen on pitkäaikainen prosessi, joka nostattaa moninaisia tunteita. Hanke osoitti, että systemaattisella viestinnällä ja sidosryhmätyöskentelyllä pystytään lisäämään julkista keskustelua, tuomaan esille eri näkökulmia ja toteuttamaan laajojakin muutosprosesseja. Kansainvälinen yhteistyö vauhdittaa kehitystyötä ja avaa uusia mahdollisuuksia, sanoo hankepäällikkö Stella Aaltonen.

CIVITAS ECCENTRIC kannusti pyöräilyyn ja muihin kestäviin liikkumismuotoihin.

- Hankkeen avulla on saatu kehityksen suuntaa muuttumaan niin, että ei ainoastaan ratkaista syntyneitä yksityisautoilun ongelmia, vaan yritetään laajentaa liikkumisen repertuaaria ja edistetään samalla viihtyisämpää ja terveellisempää kaupunkimiljöötä, Timo Hintsanen sanoo.

Hankkeesta saatiin hyödyllistä oppia myös yleisemmästä hankkeiden toteuttamisen näkökulmasta.

- Opimme että kokonaisvaltaisen liikkumisen hanke on syytä sijoittaa kaupungin konsernitasolle ja sekä kaupungin omia että ulkopuolisia asiantuntijoita on osallistettava mahdollisimman laajasti, jotta tulos on paras mahdollinen ja kaikki näkökulmat huomioiva, Stella Aaltonen kertoo.

- ECCENTRICin kaltaisessa uusia konsepteja kokeilevassa hankkeessa erityisen tärkeää on osaaminen palvelumuotoilusta, yritysten kanssa tehtävästä liiketoiminnan kehittämisestä ja osallistamisesta.

Hanke vaikutti joko suoraan tai välillisesti useisiin liikennettä ja liikkumista linjaaviin asiakirjoihin, kuten Liikennealan kansalliseen kasvuohjelmaan, Turun seudun Maankäytön Asumisen ja Liikenteen (MAL) -sopimukseen ja Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykseen. Myös Turun kaupungin pyöräilyn kehittämisohjelma, pysäköinnin linjaukset ja yleiskaavan 2029 kaavaehdotus hyödyntävät hankkeessa tuotettua tietoa. ECCENTRICin toimenpiteistä poiki myös useita jatkohankkeita, joita viedään eteenpäin yhteistyössä alueellisten tai kansainvälisten kumppanien kanssa.