Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö ovat myöntäneet yhteensä 600 000 euroa Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön.

Tutkimukset käsittelevät innovatiivisia ratkaisuja kaupunkikehitykselle hankalien mutta Turussa tyypillisten savimaiden kanssa toimimiseen, kaupunkeja ihmisoikeuksia edistävinä toimijoina, psykologisia keinoja vaikuttaa kestäviin elämäntapoihin sekä lähiömielikuvia ja lähiöiden hintakehityksen dynamiikkaa.

Tutkimusrahoituksesta järjestettiin avoin kilpailu, jonka hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin saattoi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Hakemuksia saapui 28 kappaletta. Arviointiraatiin kuului kaikkien rahoittajien edustajia.

Rahoitus myönnettiin neljälle kaksivuotiselle tutkimushankkeelle:

  1. Professori Leena Hupa & työryhmä: Turku kestävällä maalla (Åbo Akademi: epäorgaaninen kemia sekä geologia ja mineralogia), 150.000 €
  2. Professori Elina Pirjatanniemi & työryhmä: Human Rights Cities – A Framework for Localizing Human Rights (Åbo Akademi: Ihmisoikeusinstituutti), 150.000 €
  3. Professori Paula Salo & työryhmä: Kaupunkilaisten kestävän hyvinvoinnin edistäminen tuuppaamalla kohti ilmastoystävällistä liikennettä (Turun yliopisto: psykologia, filosofia ja Centre for Collaborative Research), 150.000 €
  4. Professori Anssi Öörni & työryhmä: Asuinaluemielikuvat, vetovoimaisuus ja asuntojen hintakehitys 2000-luvun Suomessa (Åbo Akademi: tietojärjestelmätiede & Aalto-yliopisto: arkkitehtuurin historia ja taloustiede), 150.000 €

Uusia ratkaisuja savimailla

Professori Leena Hupan hankkeessa etsitään ratkaisuja kaupunkialueen rakentamiseen tarvittavan maa-alueen muokkaamiseen ympäristöystävällisesti ja kestävää kehitystä tukien. Kohteena ovat etenkin rakennusteknisesti haastavat savimaat, pilaantuneet maat ja maalle läjitetyt ruoppausmassat sekä resurssiviisaat ratkaisut haastavien maa-alueiden stabilointiin.

– Hupan hanke on ensimmäinen tämän kokoluokan luonnontieteiden hanke, joka kaupunkitutkimusohjelmasta on rahoitettu. Tutkimustiedon sovellusmahdollisuudet savipatjan päällä sijaitsevan Turun kaupunkikehitykseen ovat ilmeiset, sanoo tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila Turun kaupungilta.

Kaupunki ihmisoikeuksien edistäjänä

Professori Elina Pirjatanniemen hankkeessa tarkastellaan ihmisoikeuslähtöistä kaupungin kehittämispolitiikkaa. Tutkimuksessa analysoidaan mm. miten Graz, Lund, Utrecht ja York ovat kaupunkeina soveltaneet erityistä the Human Rights City –statusta.

– Monet Turun jo asettamat sosiaalisen kehityksen tavoitteet edistävät ihmisoikeuksien toteutumista. Sen asettaminen työn lähtökohdaksi voi antaa kaupungille merkittävän strategisen näkökulman syrjäytymisen vastaisen työn kokonaisuuteen, pohtii tutkimusjohtaja Ruoppila.

Tuuppaus kohti kestävämpiä elämäntapoja

Professori Paula Salon hankkeessa tutkitaan millaiset käyttäytymisen ohjaamisen keinot ovat hyväksyttäviä, eettisiä ja tehokkaita tapoja ohjata ihmisiä tekemään omaa terveyttään edistäviä ja ympäristön kannalta suotuisia valintoja.

– Kaupunkilaisten käyttäytymiseen vaikuttavat suostuttelevat keinot ovat kaupungeille olennaisia, niiden pyrkiessä luotsaamaan kaupunkilaista elämänmuotoa nykyistä kestävämpään suuntaan, sanoo Ruoppila.

Lähiömielikuvat ja todennettu kehitys

Professori Anssi Öörnin vetämässä kokonaisuudessa tutkitaan aluemielikuvien, asuntojen hintakehityksen ja asukasrakenteen yhteyttä lähiöissä. Mielikuvia tutkitaan louhimalla laajoja digitaalisia aineistoja (sanomalehdet, Suomi24), asuntojen hintoja ja asukasrakennetta Tilastokeskuksen kokonaisaineistoin.

– Mielikuviin liittyvien laadullisten erottelujen testaus määrällisesti ylenpalttisessa aineistossa, ja keskenään erilaisten näkökulmien yhdistely, avaavat uusia mahdollisuuksia arvioida ja erotella lähiöiden kuviteltua ja todennettua kehitystä, toteaa Ruoppila.

– Monipuolinen tiedon kartuttaminen lähiöiden dynamiikasta palvelee niiden kehittämistä, sanoo hankkeen rahoittaneen Länsi-Suomen yleishyödyllisen asuntosäätiön asiamies Rauno Saari.

Tutkimusohjelma edistää kaupungin ja yliopistojen yhteistyötä

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen. Sen tavoite on tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, ja lisätä yliopistoissa tehtävän kaupunkitutkimuksen ja kaupungin asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta.

Kaupunkitutkimusohjelman tutkimus kohdistuu Turun strategian teemojen puitteissa yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa sekä kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.