Turun kaupunki on myöntänyt 9 kannusteluontoista apurahaa Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttaviin Pro Graduihin. Apurahaa haki tänä vuonna 15 henkilöä.

Apurahan (2000 €) saaneet maisteriopiskelijat:

Sara Anttila (offentlig förvaltning, ÅA): Alliansmodel – en organisationsmodell för förverkligande av spårvagsprojekt

Anyhua Bobba (Master's Degree Programme in Social Exclusion, ÅA): Differential experience of crisis: City response to COVID-19 Infections among the Somali language community in Helsinki

Manu Jalonen (sosiologia, TY): Ulkomaalaistaustaisten työllistymisen väylät Turussa ja Suomessa

Jenna Kaarela (markkinointi, TY): Asukkaiden osallistaminen kaupungin brändi-identiteetin yhteisluontiin

Pasi Keski-Pukkila (tulevaisuuden tutkimus, TY): The influence of close social environment on the formation of Finnish high school students' images of the future

Antti Kolehmainen (taloustiede, TY): Vaikuttavatko asumistuet vuokrahintoihin? Empiirinen analyysi vuoden 2017 asumistukiuudistuksen vaikutuksista

Natasha Petrell (sosiaalityö, TY): Tutkimus yksin alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden pakolaisnuorten kotoutumisesta

Roope Rihtamo (taloustiede, TY): Asuntotuotannon lokaalit hintavaikutukset

Juho Vehviläinen (maantiede, TY): Turku–Tampere -yhteysväli kehityskäytävänä – tarkastelussa alueellinen profiili kolmen liikenneväylän näkökulmasta

Apurahan saaneissa taloustieteen graduissa aiheina ovat vuoden 2017 asumistukiuudistuksen vaikutus vuokriin ja uudisrakentamisen alueelliset vaikutukset vanhojen asuntojen hintatasoon.

Kaupungin hallintoon kohdistuvissa graduissa aiheet ovat asukkaiden panos kaupunkibrändäykseen sekä allianssimallin soveltaminen raitiotiehankkeessa.

Ulkomaalaistaustaista väestöä koskevissa opinnäytteissä aiheina ovat nuorten kokemukset kotoutumisesta, koronaviestintä somaliyhteisössä ja ulkomaalaistaustaisten työllistyminen. Lisäksi tutkitaan, voiko Turun ja Tampereen väliseen aluekehitykseen suhtautua kehityskäytävänä ja minkälaisia ovat lukiolaisten ammatilliset tulevaisuudenkuvat.

Turun kaupunki on jakanut Pro Gradu -kannustimia Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille vuodesta 2005 alkaen. Apurahoista järjestetään vuosittain kilpailu, jossa myönnetään enintään 10 graduapurahaa, á 2000 €. Apurahaa anotaan syksyllä suunnitelmalla, mutta se maksetaan vasta seuraavan vuoden puolella valmistunutta työtä vastaan. Työn tulee olla valmis viimeistään 1.12.2021 mennessä.

– Porkkana ja keppi ovat hyvät, joten suurin osa näistä graduista valmistuu määräajassa. Toki apurahan saakin vain hyvällä suunnitelmalla, sanoo Turun kaupungin tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.

Asumistukiuudistuksen vaikutukset vuokriin

Turun yliopistossa taloustiedettä opiskelevan Antti Kolehmaisen gradu käsittelee asumistukien vuokravaikutuksia. Kelalta saadun aineiston pohjalta Kolehmainen vertailee opiskelijoiden tukimäärien ja vuokramäärien muutoksia muiden tuensaajien muutoksiin. Lisäksi hänen tavoitteenaan on vertailla eri kuntia keskenään ja luoda arvio, kuinka paljon jokainen myönnetty lisäasumistukieuro nostaa tuensaajan maksamaa vuokraa.

– Viime aikoina erityisesti suurissa kaupungeissa sekä myönnettyjen asumistukien määrät että vuokrahinnat ovat kasvaneet merkittävästi. Tämän seurauksena on herännyt keskustelua siitä, pitäisikö asumistukien määrää leikata tai pyrkiä tukemaan asumista jollain muulla keinoilla, kuten julkisin varoin rakennetuilla asunnoilla, joissa tarjotaan vuokralaisille markkinahintaa halvempaa asumista, kertoo graduapurahan saanut Kolehmainen.

Tutkimuksen lähtökohtana on vuonna 2017 tehty asumistukiuudistus, jossa opiskelijat siirrettiin opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin.

– Vanhassa järjestelmässä opiskelijoiden asumislisän enimmäismäärä oli kaikkialla Suomessa opiskelijoille sama, mutta uudessa järjestelmässä asuinkunta määrittelee merkittävällä tavalla tuen enimmäistasoa, kiteyttää Kolehmainen.

Asukkaiden rooli kaupunkibrändin luomisessa

Toinen kannustinapurahan saanut tutkimussuunnitelma käsittelee asukkaiden osallistamista kaupungin brändi-identiteetin yhteisluontiin. Markkinoinnin maisteriopiskelija Jenna Kaarela Turun yliopistosta toteuttaa tutkimuksensa haastattelemalla neljästä eri kaupungista yhtä brändäyksen ja yhtä osallisuuden asiantuntijaa. Hän pyrkii tunnistamaan kenttätutkimuksen kautta ilmiön keskeisiä piirteitä ja löytämään yhtäläisyyksiä vastauksista.

– Kaupunkibrändäys on uusi ilmiö akateemisella kentällä. Sekä kaupunkibrändäyksen teoria että käytäntö ovat osoittaneet merkittäviä puutteita erityisesti asukkaiden roolin huomioon ottamisessa, huomauttaa Kaarela.

Kaarelan mukaan kaupunkilaisten osallistaminen brändäysprosessiin on nähty haastavana tehtävänä, johon ei toistaiseksi ole onnistuttu löytämään yleisiä hyviä käytäntöjä.

– Haastattelujen kautta on tarkoitus kartoittaa, miten asukkaiden merkitys ymmärretään ja huomioidaan brändäysprosessissa, sekä millaisia keinoja asukkaiden osallistamiseen on olemassa ja millaiset keinot sopivat brändäystarkoituksiin, suunnittelee Kaarela.

Palkinto tukee laadukasta tutkimusta ja valaa uskoa omaan tekemiseen

Opiskelijat Antti Kolehmainen ja Jenna Kaarela pitävät pro gradun rahallista tukemista monella tapaa arvokkaana asiana. Ajankohtaisen aiheen tutkiminen antaa opintoihin konkreettisuutta, kun tulokset ovat kaupungin päätöksenteon hyödynnettävissä.

– Apuraha antaa paljon lisämotivaatiota tutkimuksen kunnialla loppuun viemiseen ja tukee opiskeluarjen juoksevissa kuluissa. Graduprosessissa tulee usein epäilyksen hetkiä, ja tämä graduapuraha valaa uskoa omaan tekemiseen. On äärettömän hienoa, että kaupunki tarjoaa tällaisen tuen, Kaarela kiittelee.

– Myönnetty apuraha oli miellyttävä yllätys. Se kannustaa ja motivoi tekemään laadukasta tutkimusta, josta voi olla hyötyä myös Turun kaupungille kaupunkikehittämisessä, Kolehmainen täydentää.