Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja. Työtä toteutetaan yhdessä konsulttitoimisto AFRYn kanssa kevään aikana.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistumien tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

6Aika: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. Yksi keinoista on ilmastopolun luominen, jonka tavoitteena on tunnistaa yritysalueen päästölähteitä ja hiilinieluja sekä tutkia keinoja päästöjen vähentämiseen.

Hankkeessa ilmastopolku laaditaan Turussa sijaitsevalle Topinpuiston kiertotalouskeskukselle, jossa toimii tällä hetkellä 5 jäte- ja ympäristöalan yritystä.  Alueen yhteistyö rakentuu materiaali-, vesi- ja energiavirtojen hyödyntämisen sekä palveluiden kehittämisen ympärille.

Työtä fasilitoimaan ja toteuttamaan valittiin tarjouskilpailun kautta AFRY Finland Oy.

Asiantuntijamme toimivat laajasti eri teollisuuden aloilla ilmasto- ja kiertotalouden projekteissa ja pääsevät ILPO-hankkeessa hyödyntämään vahvuuksiaan nimenomaan ympäristöllisen, teknisen ja liiketoimintaosaamisen yhdistämisessä. Tavoitteena työssä on tunnistaa Topinpuistoon käytännön tasolla soveltuvia ilmastopositiivisuuteen tähtääviä toimia yhteistyössä yritysten kanssa.” toteaa asiakkuuspäällikkö Minna Tontti AFRYltä.

Työ alkaa keväällä 2021 kartoittamalla Topinpuiston alueen yritysten lähtötilannetta sekä omia tavoitteita ilmastoasioissa. Prosessin aikana yritysten kanssa etsitään yhdessä kestävämpää liiketoimintaa tukevia ratkaisuja niin työpajoissa kuin yrityksille tarjottavissa sparraustilaisuuksissa. Päästövähennystavoitteet ja ratkaisut kootaan ilmastopolkuun, joka toimii Topinpuiston yrityksille toimintasuunnitelmana kohti ilmastopositiivista yritysaluetta.  

Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen, eli silloin tavoitteena on sitoa päästöjä enemmän kuin niitä syntyy. Ilmastopolku on malli, jonka avulla yritysalue tai joukko yrityksiä voivat osallistua hiilineutraalin Turun toteuttamiseen ja samalla saada itselleen kilpailuetua resurssiviisaista ratkaisuista. Ilmastopolkutyöskentelyssä pyritään mm. tunnistamaan ja käynnistämään helposti toteutettavia ilmastotekoja matalalla kynnyksellä”, kertoo Outi Laikko Turun kaupungilta.

Ilmastopolkutyöstä tulee osa hankkeen lopussa julkaistavaa Ilmastopositiivisen yritysalueen mallia. Malliin kootaan hankkeen aikana toteutetut hyvät käytännöt kuten alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästövähennystoimet, hiilensidontatoimet ym. kehitystoimet sekä ilmastonpolkuprosessista saadut kokemukset. Ilmastopositiivisen yritysalueen mallia voivat hyödyntää myös muut kestävän liiketoiminnan edistämisestä kiinnostuneet yritysalueet.

Lisätietoja:

Outi Laikko, Turun kaupunki, outi.laikko(at)turku.fi