Turkulaisten vanhempien mielestä varhaiskasvatus edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista kiitettävästi. Oppilaat kokevat saavansa apua koulutyöhön, ja koulut koetaan turvallisiksi. Tiedot käyvät ilmi tammikuussa toteutetuista varhaiskasvatuksen asiakaskyselystä ja perusopetuksen laatukyselystä.

Tutustu tuloksiin tarkemmin:

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn ja perusopetuksen laatukyselyn tuloksia esitellään tiistaina 16.3. varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston kokouksessa.

Varhaiskasvatuksen kysely toteutettiin kaikissa Turun kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, ja siihen vastasi lähes 2000 huoltajaa.

Perusopetuksen laatukysely toteutettiin kaikissa Turun suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa viidennen kerran. Kyselyyn vastasivat koulujen henkilöstön ja oppilaiden lisäksi myös huoltajat. Tänä vuonna kyselyyn vastasi yhteensä 14 280 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen arjen toiminta toteutui erinomaisesti koronasta huolimatta

Huoltajat olivat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen toteutumiseen yleisesti ottaen kaikilla osa-alueilla. Varhaiskasvatus sai kouluarvosanaksi 8,8. Huoltajat pitävät erityisen tärkeänä päivittäisiä kohtaamisia lasta tuodessa ja noutaessa. He kokevat, että korona-ajan rajoitukset ovat luoneet jonkin verran haasteita aikuisten väliseen kommunikaatioon ja mahdollisuuteen osallistua päiväkodin toimintaan.  

Varhaiskasvatuksen toiminnan koetaan olevan monipuolista ja lapsen kehitystasolle sopivaa. Päiväkodin henkilökunta sai pääosin ruusuja, sillä huoltajat kokevat, että perheen tarpeet huomioidaan ja kommunikointi henkilökunnan kanssa on helppoa. Askarruttavia kysymyksiä olivat mm. lapsen tarpeiden huomioiminen, henkilökunnan vaihtuvuus, ruoan laatu ja lapsen turvallisuuteen liittyvät asiat. Huoltajille on tärkeää tuntea lapsen olevan päiväkodissa kaikin tavoin turvassa luotettavien ja lähestyttävien aikuisten ympäröiminä. Huoltajat kaipasivat mahdollisuutta osallistua päiväkodin toimintaan. Erityisesti odotetaan aikaa, jolloin juhlien ja yhteisten tapahtumien järjestäminen on taas mahdollista.

Osa huoltajista toivoi hoitopaikan hakemiseksi vielä enemmän tukea ja neuvontaa.

– Me tulemmekin kiinnittämään tähän jatkossa erityistä huomiota. Palveluja tarjotaan jo nyt monikanavaisesti, varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala lupaa.

Oppilaat pääosin koulumyönteisiä, rehtorit saavat kiitosta

Henkilöstö on koulunsa toimintaan varsin tyytyväistä. Henkilöstön mukaan oppilaskunnan hallitukset toimivat aktiivisesti ja oppilashuoltotoiminnasta tiedotetaan lukuvuoden alkaessa. Huoltajilta toivotaan edelleen aktiivisempaa osallistumista, vaikkakin pandemian aikaiset rajoitukset ovat aiheuttaneet haasteita osallistumiseen.

Huoltajien antama palaute koulun toiminnasta on enimmäkseen positiivista. Huoltajien mielestä koulut kommunikoivat asiallisesti ja riittävästi sekä antavat mahdollisuuden osallistua lapsensa oppimisen tuen suunnitteluun.

1.–4. luokkien oppilaat ovat edelleen hyvin koulumyönteisiä. 80 prosenttia sanoo viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. Kouluissa on turvallista, apua saa tarvittaessa, rehtorit ovat ammattitaitoisia ja huoltajat tuntevat luokan opettajan. Oppituntien työrauhassa olisi parantamisen varaa.

Luokkien 5–9 oppilaat suhtautuvat kouluun lähes yhtä myönteisesti kuin kaksi vuotta sitten. 68 prosenttia vastaa viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. He arvioivat toimivansa itse koulun järjestyssääntöjen mukaan ja kokevat saavansa apua. Lisäksi kouluissa on hyvät rehtorit. Sen sijaan mahdollisuuksia osallistua koulun lukuvuoden suunnitteluun he pitävät vähäisinä. Kouluruoan maussa on myös kehitettävää. Kyselyn tuloksessa näkyy ruokailun osalta myös poikkeusajan järjestelyiden aiheuttama kiire ruokailutilanteessa.

Laatukyselyn tulokset on toimitettu kouluille tiedoksi, ja koulut ovat aloittaneet omien kehittämisalueidensa pohdinnan.

– Perusopetuksen laatukyselyn tulokset ovat kautta linjan hyvin positiiviset ja samankaltaiset kuin kaksi vuotta aikaisemmin toteuttamassamme kyselyssä.  Nyt aloitamme kouluissa kunkin kehittämisalueiden suunnittelun, ja tavoitteenamme on osallistaa myös oppilaat mukaan tähän pohdintaan, perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen summaa.