Origo ja TuOMO kehitettiin molemmat yhteistyössä Turun kaupungin toisen asteen opettajien ja Turun yliopiston tutkijoiden kesken ja ne molemmat toimivat digitaalisessa ViLLE-oppimisympäristössä, joka on käytössä noin puolessa Suomen kouluista

Origo-taitotasotestin tavoitteena on mitata toisen asteen ykkösten osaamista matematiikan eri osa-alueilla ja tuottaa tästä perusteellista tietoa opettajien käyttöön. Origon tekemiseen varataan yksi oppitunti ja opettajan on mahdollista itse valita ne osa-alueet, joita hän haluaa opiskelijoilla testata. Testin tulokset ovat käytettävissä heti testin suorittamisen jälkeen ja niiden avulla opettaja pystyy tarjoamaan opiskelijoille heidän taitotasoaan vastaavaa tukea ja ohjausta.

TuOMO eli tutoriaalinen oppimisympäristö lyhyen matematiikan opettamiseen kehitettiin OPH-hankkeessa 2017–2019. TuOMOn toiminta perustuu oppimisanalytiikkaan, jonka avulla se antaa opettajille työkaluja opiskelijoiden yksilöllisempään ohjaukseen ja opiskelijoiden etenemisen seuraamiseen. Opiskelijoille se antaa tukea matematiikan opiskeluun heidän omalla taitotasollaan.

Puumalli testaa opiskelijoiden osaamistasoa

Origon keskeinen elementti on sen testausmenetelmänä käytetty puumalli, joka sopii hyvin testaamaan opiskelijoiden osaamistasoa. Puumallin avulla opiskelijalle esitettävät tehtävät pysyvät loogisessa järjestyksessä: vastaamalla kahdesti peräkkäin oikein tai väärin, opiskelija siirtyy testissä kohti hänen osaamistaan vastaavaa taitotasoa. Puumallin etuna on mm. sen tehokkuus: pienellä määrällä tehtäviä saadaan samat tulokset, kuin suuria vastausmääriä vaativilla perinteisillä kartoitustekniikoilla. Lisäksi omalla taitotasolla työskentely motivoi opiskelijoita matematiikan opiskelussa ja opettaja saa ViLLEstä yksityiskohtaista tietoa opiskelijoiden vahvuuksista ja heikkouksista.

Testin käyttö myös vapauttaa opettajan aikaa opiskelijoiden kanssa tehtävään lähityöskentelyyn, sillä Origo hoitaa opettajan puolesta todella suuren määrän mekaanisia tehtäviä.

– Koska matematiikalla on jatko-opintoihin pääsemisessä suuri merkitys, on erittäin tärkeää heti alussa tunnistaa ne opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea matematiikan opintoihin ja myös ne, joilla on edellytykset suorittaa pitkä matematiikka. Origo-testi on opettajan työkalu, jolla hän saa tietoa yksilökohtaisesti opiskelijoista sekä ryhmäkohtaisesti matematiikan eri osa-alueiden osaamisesta kertoo Origon kehittäjäopettaja Miia Anttila Turun Klassillisesta lukiosta.

Suurin työ Origon kanssa tehtiin määriteltäessä tehtävien vaikeustasoa ja niiden asettamisessa oikeille vaativuustasoille. Origoa varten kehitettyjä tehtäviä testattiin sekä toisella asteella että peruskouluissa, jotta ne pystyttiin asettamaan oikeaan vaikeusjärjestykseen. Lopputulos syntyi valtavan datamäärän pohjalta tehdyn tilastollisen analyysin (IRT) avulla. 

TuOMO-oppimisympäristö on mahdollista ottaa opetuksen tueksi lyhyen matematiikan MAB2–MAB6 -kursseille. Se syntyi yhteistoiminnallisen prosessin tuloksena ja opiskelijoiden arjessa mukana olevat opettajat olivat keskeinen osa oppimisympäristön tuottoprosessia. Näin varmistettiin, että projektin lopputuotteesta saatiin mahdollisimman kattava ja opiskelijoiden tarpeet huomioiva.

TuOMO on aktiivesesti mukana opetuksessa

Opettajat ovatkin ottaneet TuOMOn aktiivisesti mukaan opetukseensa. TuOMOn käyttö mahdollistaa opetuksen rakenteen kehittymisen opiskelijakeskeisempään suuntaan, sillä oppimisympäristön materiaaleja pystyy hyödyntämään kurssin ennakko- ja harjoitusmateriaalina, kotitehtävinä ja esim. eriyttävänä materiaalina. Origon tavoin myös TuOMO vapauttaa opettajien aikaa lähityöskentelyyn oppilaiden kanssa. Opiskelijoiden puolestaan on mm. mahdollista tehtäviä suorittamalla korottaa arvosanojaan, valmistautua oppitunteihin ennakkoon ja kerrata asioita lukemattomia kertoja.

– Sähköisten materiaalien hyödyntämisessä ovat etuna korjattujen materiaalien välitön päivittyminen käyttäjille, tehtävien automaattinen tarkistus ja välitön palaute. Kun opiskelija ei pysty etenemään tehtävissä väärillä vastauksilla, estää tämä virheellisten ratkaisumallien muodostumisen. Myös opettajalla vapautuu aikaa itse opetukseen, kun kotitehtävien ei tarvitse tarkistaa oppitunnilla, avaa projektityöntekijä Aleksi Hermonen Turun yliopistolta.

Origo-testin ja TuOMOn käyttö edellyttää siis ViLLEä ja ViLLEn käyttöönotto edellyttää opettajalta kahden päivän koulutusta. Koulutukset ovat maksullisia, mutta koulutuksen jälkeen ViLLEn käyttö on maksutonta. Toinen reitti ViLLEn käyttäjäksi kulkee asiantuntijaopettajien kautta: kun ViLLE on ollut opettajalla käytössä puoli vuotta, voi hän toimia perehdyttäjänä ja jakaa vuodessa kolmet ilmaiset tunnukset. 
Tulevaisuudessa Origo on tarkoitus kääntää ruotsin kielelle ja kehittää testiä siten, että se pystyisi seurustelemaan matematiikan materiaalien kanssa ja ohjaamaan opettajat suoraan opiskelijoita haastavien aiheiden lähdeaineistoihin. TuOMOn kurssit on jo käännetty ruotsiksi, joten sen käyttöönotto on mahdollista heti myös ruotsinkielisissä oppilaitoksissa. 

Asiasanat: