Keväällä 2021 peruskoulun päättäneet ja yhteishaussa hakeneet nuoret olivat ensimmäiset, joita maksuton toinen aste ja 18 ikävuoteen laajennettu oppivelvollisuus koskevat.

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan elokuun 2021 alusta alkaen, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset astuivat voimaan jo tammikuun 2021 alussa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon, joko ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen

Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa (17-vuotiaat, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito) tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa.

Tutkintoon valmentava koulutus uudistuu syksyllä 2022: kymppiluokka, Valma ja Luva yhdistyvät Tuvaksi eli nivelvaiheen tutkintoon valmentavaksi koulutukseksi.

Oppivelvollisella on perusopetuksen päättymisen jälkeen velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen joko yhteishaussa tai muulla tavoin. Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes koulutuspaikka löytyy.

Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä, erityisesti perusopetuksen viimeisen vuosiluokan aikana. Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi myös tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta.

Maksuton toinen aste

Oppivelvollisuuden laajentuessa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet sekä lukion päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät kokeet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia.

Myös vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat jatkossa opiskelijalle maksuttomia. Koulumatkojen maksuttomuus toteutetaan koulumatkatukijärjestelmän puitteissa. Tuki haetaan ja myönnetään Kelasta. Kunnalla tai koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta koulukuljetuksen järjestämiseen.

Tarkoituksena on, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon täysin maksuttomasti.

  • Kahta tutkintoa samanaikaisesti suorittavien osalta maksuttomuus päättyy, kun opiskelija on suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.
  • Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei opiskelija tätä ennen suorita tutkintoa.
  • Maksuton toisen asteen koulutus koskee ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 (vuonna 2005 syntyneet) ja tulee voimaan ikäluokka kerrallaan.
  • Maksuton toisen asteen koulutus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisia tai jotka aloittavat toisen asteen tutkinnon suorittamisen vasta yli 20-vuotiaina.