Turun vuoden 2020 strategiaraportti kokoaa kattavasti tiedot koronavuoden haasteista, toimenpiteistä ja kehityssuunnitelmista. Kaupunginvaltuusto linjasi vuonna 2019, että kaupunki jatkaa seuraavat vaalikaudet strategiamallia, joka määrittää vuoden 2029 Turkua.

Strategiassa on kaksi pääohjelmaa: Kilpailukyky ja kestävä kasvu sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus. Strategiaraportti 2020 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.3.2021 ja se tuodaan kaupunginvaltuustoon 19.4.2021.

Vuosi 2020 muistetaan erityisenä vuotena, jolloin koronapandemian aiheuttamat poikkeamat vaikuttivat laajasti koko kaupungin toimintaan. Monissa lyhyen aikavälin indikaattoreissa onkin nähtävissä epidemian vaikutukset. Lisäksi korona vahvisti väestön eriarvoistumista.

Kaupunki vastasi koronan aiheuttamaan kuntalaisten palvelutarpeeseen muokkaamalla palveluja, täydentämällä palveluvalikoimaa sekä levittämällä monikanavaisesti tietoa kaupungin ja järjestöjen tarjoamista palveluista ja psykososiaalisen tuen mahdollisuuksista. Erityistä huomiota kiinnitettiin haastavaksi tunnistettuun heikoimmassa asemassa olevien tavoittamiseen sekä monikieliseen viestintään.

Korona vaikutti poikkeuksellisesti myös kaupungin työllisyystilanteeseen. Pelkästään kunnan työmarkkinatuen maksuosuuksien kautta kertyi lähes neljän miljoonan euron lisäkulu vuonna 2020. Vaikka koronaepidemia katkaisi pitkään jatkuneen hyvän työllisyyskehityksen, niin monia positiivisia asioita ehti tapahtua vuoden aikana: rakentaminen pysyi hyvällä tasolla, Toriparkki valmistui ja diplomi-insinöörikoulutus laajeni. Lisäksi Pormestarien Turku -johtamisjärjestelmän ensimmäisiä muutoksia alettiin toteuttaa.

Vuosi 2020 oli digitaalisuuden vuosi. Kaupungin henkilöstön etätyöhön siirtymisen myötä tehtiin nopea digiloikka, joka tulee pysyvästi muuttamaan työnteon tapoja tulevaisuudessa. Asukkaille tuotettiin uusia digitaalisia ratkaisuja ja myös Åbot-koronaneuvontarobotti ja Kauppatorin monipalvelupiste Monitori otettiin käyttöön.

Lasten ja nuorten sosiaaliset ongelmat kasvoivat

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa oli nähtävissä monia huolestuttavia kehityskulkuja, joiden täysimääräiset vaikutukset tulevat esille vasta pidemmällä aikavälillä. Koronaepidemiasta johtuvat muutokset lasten ja nuorten elämässä (mm. osittainen siirtyminen etäopetukseen, rajoitukset harrastustoiminnassa ja sosiaalisissa kontakteissa) ovat olleet merkittäviä. Kärjistyneet ongelmat näkyvät lastensuojeluilmoitusten lisääntymisenä loppuvuodesta.

Turussa huoleen on vastattu muun muassa systemaattisella yhteydenpidolla etäkoululaisiin sekä koulujen henkilöstöresursseja lisäämällä. Neuvolan ja pääosin myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat toimineet normaalisti myös korona-aikana, ja tukea on ollut saatavissa entiseen tapaan.

Turun kouluihin ja päiväkoteihin on rekrytoitu noin sata kasvatuksen ammattilaista valtion erillisrahoituksella koko kuluvaksi lukuvuodeksi. Rahoitus käytetään erityisesti viime kevään etäopetusjakson koronaepidemiasta aiheutuneiden haittojen minimoimiseen. Lisää aiheesta tästä.

Paikallisen turvallisuussuunnitelman päivitys vuosille 2021 - 2024 käynnistyi ja turkulaisille suunnattiin turvallisuuskysely syksyllä 2020. Samoilla osallisuus vahvistui ja asukasbudjetti eli Turun osallistuvan budjetoinnin malli toteutettiin ensimmäisen kerran. Turkulaiset saivat ehdottaa, kehittää ja äänestää, miten miljoona euroa käytetään hyvinvoinnin edistämiseen.

Keskustan kehittäminen ja logistiset hankkeet etenivät suunnitellusti

Turun alueella rakentaminen on edennyt pandemiasta huolimatta positiivisesti ja korona on vaikuttanut rakentamisen sektoriin odotettua vähemmän. Keskustan kehittämiseen liittyen Toriparkki ja siihen kytkeytyvät ulkopuoliset investoinnit ovat edenneet aikataulussa.

Liikenne ja liikkumisen osalta merkittävimmät kokonaisuudet Tunnin Juna, raitiotie, ratapiha ja kaksoisraide sekä sataman kehittämistoimenpiteet ovat edenneet vuoden aikana suunnittelun mukaisesti.