Turun kaupunki laatii parhaillaan raitiotien yleissuunnitelmaa välille Satama-Matkakeskus-Kauppatori-Varissuo. Suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston keväällä 2020 tekemään päätökseen. Yleissuunnitelman tavoitteena on täydentää aiempia raitiotiesuunnitelmia, parantaa raitiotien toteutussuunnitteluvalmiutta sekä arvioida raitiotien vaikutuksia.

Osana yleissuunnitelmaa raitiotielle laaditaan suunnittelukäsikirja (Design Manual) kaupunkitilan ratkaisuista. Käsikirjaa laadittaessa raitiotielinjaa tarkastellaan kokonaisuutena ja hahmotetaan, millaisiin ympäristöihin uusi raitiotie sijoittuu. Työssä pohditaan, mitkä alueille tyypilliset ratkaisut voisivat näkyä myös raitiotielinjalla tai millaiset uudet katujen kalusteet, materiaalit ja kasvillisuus täydentävät Turkua tyylikkäästi ja kestävästi.

Suunnittelukäsikirjassa määritetään muun muassa raitiotiekatujen katupintojen materiaalit, pysäkkien katokset ja kaiteet sekä raitiotien johtimien kannatinpylväiden ja sähkönsyöttöasemien ilme. Suunnittelukäsikirjan laadintaa ohjaavat kaupungin asettamat tavoitteet, joissa korostuvat kestävä kaupunkirakenne, liikkumisen sujuvuus ja houkuttelevuus sekä asukkaiden viihtyisyys ja hyvinvointi.

Suunnittelukäsikirjaa varten raitiotien varrelta Sataman ja Varissuon väliltä on tunnistettu neljä kaupunkiympäristöltään erityyppistä osuutta, joilla kullakin on omat erityispiirteensä. Osuudet ovat seuraavat:

  • Rautatieasemalta Kupittaalle läpi Turun kantakaupungin kulkee raitiotien kortteliosuus. Sille ovat ominaista vakiintuneet kaupunkitilat. Raitiotie uudistaa keskustan katuja, mikä voidaan nähdä mahdollisuutena kehittää niiden viihtyisyyttä esim. lisäämällä puustoa.
  • Tuomiokirkon edusta muodostaa raitiotien historiallisen osuuden. Materiaali- ja kalustevalinnoilla voidaan tukea Turun historiallista tyyliä ja korostaa aluetta palana historiallista kaupunkia.
  • Raitiotien urbaaniosuus sijaitsee kehitettävillä alueilla kantakaupungin molemmin puolin Itäharjulla ja Linnakaupungissa. Osuuden ilme voi olla innovatiivinen ilmentäen uutta vetovoimaista kaupunkia. Kasvillisuudella voidaan tuoda pehmeyttä katutilaan.

  • Raitiotien naapurusto-osuus kulkee Laukkavuoresta Varissuolle. Voi olla osuuksista vehrein, sillä se kulkee väljässä kaupunkirakenteessa, ja kaduille on mahdollista istuttaa lisää puita ja muuta katuvihreää.

Kaupunkilaiset voivat ottaa osaa suunnittelukäsikirjan teemoihin ja niiden valmisteluun vastaamalla kyselyyn 27.9.-17.10. välisenä aikana.

Suunniteltava raitiotie kulkee noin 12 kilometrin matkan Satamasta Kauppatorin ja Tiedepuiston kautta Varissuolle. Reitillä on noin 19 pysäkkiä. Raitiotie kytkee yhteen Turun merkittävimmät kaupunkikehityshankkeet Linnakaupungin, keskustan kehittämisen ja Tiedepuiston. Raitiotie muuttaa kulkumuotojakaumaa tekemällä joukkoliikenteestä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon sekä mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistymisen, mikä tukee kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumista.

Kaupunki on tilannut yleissuunnitelman laadinnan avoimen tarjouskilpailun kautta WSP Finland Oy:ltä.

Karttakuva tarkasteltavasta reitistä

Lisäys 28.9.2021: Raitiotien yleissuunnitelmaa laaditaan kaupunginvaltuuston 20.4.2020 § 51 päätöksen mukaisesti, minkä jälkeen päätetään toteutussuunnitelmien laatimisesta Kauppatori-satama välille.  Kauppatori-Varissuo toteutussuunnitelmien laatimisesta ja mm. asemakaavanmuutosten käynnistämisestä on päätetty kaupunginvaltuustossa 20.4.2020. Toteutussuunnitelmien ja tarkentuneen kustannusarvion perusteella raitiotien rakentamisesta päätetään erikseen kaupunginvaltuustossa.

Asiasanat: