Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut esi- ja perusopetuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin opettajille tarjotaan lisävälineitä tukea oppilaitaan. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppimisen tuki -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa, jossa tehdään työtä tasa-arvoisemman oppimisen turvaamiseksi. Hanke sai toukokuussa 400 000 euron avustuksen ja toimenpiteet toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä Laitilan, Maskun ja Turun normaalikoulun kanssa. 

– Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut. Turun perusopetuksessa heitä on tänä vuonna noin 14 prosenttia. Opettajien tuen tarpeelle on siis tilausta, jotta he kykenevät vuorostaan tukemaan oppilaitaan, kertovat hankkeen projektikoordinaattorit Tiina Vanhanen ja Tarumaija Aalto

Hankkeen tavoitteena on varustaa opettajat sellaisin tiedoin, taidoin ja välinein, että he kykenevät tukemaan lasta ja nuorta niin, että oppiminen lähikoulussa mahdollistuu yhä useammalle. Tavoitteena on myös varmistaa, ettei opettaja jää yksin oppilaiden tukiasioiden kanssa.

Monialaista ja moniammatillista yhteistyötä

– Sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla on kiinnitetty huomiota siihen, miten vaihtelevia oppilaiden saamat oppimisen ja hyvinvoinnin tukitoimet ovat. Tukitoimiin liittyvää moniammatillista yhteistyötä halutaan nyt vahvistaa, Vanhanen ja Aalto kertovat. 

Hankkeen tavoitteena on myös toimivien yhteistyörakenteiden luominen niiden tahojen kanssa, jotka voivat osaltaan olla avuksi lapsen oppimisen tuen asioissa. Monialaista ja moniammatillista yhteistyötä kehitetään muun muassa VIP-verkoston, Perhekeskuksen sekä muiden kaupungin hankkeiden kanssa. 

– Meillä on paljon osaamista. Haemme myös tämän osaamisen hyödyntämiseen lisää vaikuttavuutta samalla kun pyrimme oikea-aikaisesti toimeenpannulla tuella ehkäisemään myöhempiä ongelmia oppilaan kasvussa ja oppimisessa, perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen sanoo. 

Ajankohtaista koulutusta ja uusia välineitä

Kentältä saadun palautteen perusteella koulutusteemoiksi ovat nousseet neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret sekä oppilaan tukeminen yleisopetuksessa. 

– Opettajien työn tueksi piirretään oppimisen tuen kartta, jonka avulla olemassa olevat tukimuodot ja tuenantajatahot ovat vaivattomasti löydettävissä. Lisäksi moniammatillisia yhteistyörakenteita selkeytetään ja nivelvaihetyöskentelyä yhtenäistetään, jotta oppilailla on mahdollisuus saada oikeanlaista tukea keskeytyksettä, Vanhanen ja Aalto summaavat.