Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntien kykyä tunnistaa lasten tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Turun kaupungin koordinoimassa hankkeessa ovat mukana myös Aura, Masku, Rusko ja Sauvo.

Varhaiskasvatuksen oppimisen tukea kehittämällä edistetään lasten yhdenvertaisuutta ja tuen jatkuvuutta. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa, jossa tehdään työtä tasa-arvoisemman oppimisen turvaamiseksi. Hanke sai toukokuussa reilun 180 000 euron avustuksen ja toimenpiteet toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä Auran, Maskun, Ruskon ja Sauvon kanssa. 

– Kansallisella tasolla tehdyt selvitykset osoittavat, että pienten lasten tuen saannissa on suuriakin vaihteluja. On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen suunnitelmallisesti, läpinäkyvästi ja riittävän aikaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää lapsen hyvinvointia tukevia opetusjärjestelyjä, kykyä tunnistaa tuen tarpeet, vahvaa pedagogista osaamista sekä toimivaa yhteistyötä lasten perheiden ja monialaisten verkostojen kanssa, toteaa hankkeen projektikoordinaattori Elina Sandelin.

On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen suunnitelmallisesti, läpinäkyvästi ja riittävän aikaisessa vaiheessa.

Lapsen oikeutta tukeen varhaiskasvatuksessa vahvistetaan

Hallitus antoi 27.9.2021 esityksen, jossa lakiin kirjataan ensimmäistä kertaa lapsen oikeus kolmiportaiseen tukeen. Tämä tarkoittaisi sitä, että varhaiskasvatuksessa annettava tuki vahvistuisi lapsen yksilöllisen tuen tarpeen mukaan. Mikäli lakimuutos astuu voimaan syksyllä 2022, perusopetuksesta tutut käsitteet yleinen, tehostettu ja erityinen tuki kirjattaisiin myös varhaiskasvatuslakiin. 

– Monessa kunnassa on jo saattanut olla käytössä kolmiportaisen tuen malli, vaikka laki ei olekaan sitä edellyttänyt. Nyt toivottavasti saadaan lakiin perustuva yhteneväinen pohja kuntien erilaisille käytännöille. Muutos tuo myös kaivattua jatkuvuutta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välille, kertoo varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala

Puhuttaessa oppimisen varhaisesta ja oikea-aikaisesta tuesta, huomion kiinnittäminen varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen on ensisijaisen tärkeää.  

– Elämän ensimmäiset ikävuodet ovat kehityksen ja oppimisen kannalta intensiivistä, suurten muutosten aikaa. Ennen kouluikää annetulla varhaisella tuella voidaan merkittävissä määrin ennaltaehkäistä oppimisessa tai sosiaalisessa toiminnassa myöhemmin ilmeneviä suurempia haasteita ja vaikeuksia, Sandelin toteaa.

Tavoitteena toimivien yhteistyörakenteiden luominen

Hankkeen puitteissa kehitetään kuntien tuen käytäntöjä, vahvistetaan nivelvaiheyhteistyötä ja järjestetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutuksia, joilla vahvistetaan tutkimusperustaisten menetelmien osaamista ja niiden levittämistä varhaiskasvatuksen kentällä. Tavoitteena on toimivien yhteistyörakenteiden luominen niiden tahojen kanssa, jotka voivat osaltaan olla avuksi lapsen oppimisen tuen asioissa. Monialaista ja moniammatillista yhteistyötä kehitetään muun muassa VIP-verkoston, Aivoliiton sekä kaupungin muiden hankkeiden kanssa.  

– Keskeisiä tahoja ovat tietenkin myös lapset, perheet ja päiväkodit, sekä koko varhaiskasvatuksen henkilöstö, joiden osallistaminen varhaiskasvatuksen tuen kehittämiseen on projektin näkökulmasta ensiarvoista, Sandelin tiivistää.