Suomen UNICEF myöntää Turun kaupungille toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 15.–21.11. teemalla lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa ja päivää! 

  • Lapsen oikeuksien päivä on 20.11.  
  • Lapsen oikeuksien päivä on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen syntymäpäivä. 
  • Lue lisää lapsen oikeuksien toteutumisesta Lapsiystävällinen kunta -sivustolta

Turun kaupunki toteuttaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Turku on valinnut toiminnassaan erityisiksi painopisteikseen lapsen oikeuksien ja lasten osallisuuden edistämisen. 

Kaupungeissa tehdään joka päivä suunnitelmia, valmistellaan kokonaisuuksia ja päätetään asioista, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti lapsiin ja tulevien sukupolvien elämään. Siitä syystä on ensiarvoisen tärkeää kuulla lapsia asioiden valmisteluvaiheessa.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivän liputus järjestetään Turussa poikkeuksellisesti ainoastaan Hirvensalossa. Syynä on JHL:n lakko, joka vaikuttaa myös liputusjärjestelyihin.

Lapsen oikeus hyvään kohteluun

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Myös Suomen perustuslaissa on erikseen mainittu, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi on oikeutettu suojeluun laiminlyöntiä, ruumiillista ja henkistä väkivaltaa, riistoa, syrjintää ja epäinhimillistä kohtelua vastaan. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen ja myös oikeus saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä. Kyse ei siis ole vain kaltoinkohtelun kiellosta, vaan velvoitteesta kohdella lapsia hyvin.

Turku juhlii uutta Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta

Suomen UNICEF myöntää Turun kaupungille toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällinen kunta -työn Turku aloitti vuonna 2016, ja ensimmäisen tunnustuksen kaupunki sai vuonna 2018.

Tunnustusta myöntäessään UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Turulle nyt myönnettävä tunnustus on voimassa neljä vuotta.  

UNICEF kiittää Turkua aktiivisesta roolista kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työssä. Turussa on varmistettu haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin toteutumista muun muassa seuraavilla toimenpiteillä: 

  • Nuorisopalveluissa kootaan nuorilta säännöllisesti tietoa heidän näkemyksistään, toiveistaan ja tarpeistaan ja tätä tietoa hyödynnetään järjestelmällisesti arjen nuorisotyössä.
  • Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa (Seikkis) taiteen ja kulttuurin moninaisuus, lasten ja perheiden kulttuuripalveluiden saavutettavuus sekä lasten oikeus osallistua aktiivisina toimijoina kulttuuri- ja taide-elämään nähdään arvokkaana tasa-arvoa luovana tekijänä. Seikkiksen taidetoiminnassa opitaan luovaa ajattelua, yhteisöllisyyttä, tunnetaitoja ja toisen huomioon ottamista. Taidepajoissa, kursseilla ja harrastuksissa voimme havainnollistaa lapsen oman toiminnan kautta, miten muita ihmisiä kohdellaan hyvin, ja miten toivoisi itse tulevan kohdelluksi. 
  • Harrastamisen Turun mallin etsivässä harrastustoiminnassa Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa tekee yhteistyötä mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden (lapsiperhesosiaalityö) kanssa. Näin mahdollistamme kaikkien lasten osallistumisen mieluisaan vapaa-ajan tekemiseen. Taide ja kulttuuri on merkityksellinen osa lasten arkea ja harrastusta.
  • Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden työtä on jalkautettu kaupungin eri alueille, ja siten on tavoitettu myös haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. 
  • Kulttuuripalveluissa lasten kulttuuritoimintaa on viety lähiöihin lapsilähtöisin periaattein.
  • Kaupungin lastenkodeissa asuvien lasten osallisuutta on vahvistettu säännöllisesti toteutuvalla lastenraatitoiminnalla.
  • Korona-aikana maahanmuuttajaperheiden lasten tilanteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja tukea on tarjottu sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.  

– Turussa näkyy vahva tahtotila lapsiystävällisyyden kehittämiseen, ja kaupungissa on tehty monia asioita muun muassa heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Paljon riittää vielä tehtävää, ja jatkamme ilolla yhteistyötä kaupungin kanssa uudistuneen Lapsiystävällinen kunta -mallin puitteissa, sanoo Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

– Yhtenä lapsiystävällinen kunta -mallin alle menevänä toimenpiteenä Syrjäytymisen ehkäisemisen -hankkeessa on palvelumuotoiltu työllisyyskokeilua. Tuloksena syntyneet palvelupolut ja ratkaisut otettiin käyttöön Ohjaamossa, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota nuoren kohtaamiseen sekä tapaan viestiä nuorille. Nuorten mukaanotto palveluiden suunnittelussa koettiin hyvänä ja tätä toimintaa hyödynnetään jatkossakin, kertoo projektipäällikkö Sari Kailio.

Perusopetuksessa tehtiin useita toimenpiteitä kiusaamiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön muun muassa Kaikkien koulu -kampanjassa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline kunnille

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lapsille. 

Suomessa mallissa mukana on tällä hetkellä 44 kuntaa, ja se tavoittaa lähes puolet Suomessa asuvista lapsista. 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on uudistettu vuoden 2020 aikana, ja Turku ryhtyy toteuttamaan kehittämistyötä uusitun mallin mukaisesti vuoden 2021 aikana.

Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.