Turku on saanut valmiiksi historiansa ensimmäisen hankintastrategian. Sen painotus on hankintojen vastuullisuudessa sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vaikuttavissa hankinnoissa.

Tuore hankintastrategia edistää hankintojen kustannustehokkuutta ja sen avulla saadaan laadukkaita ja vaikuttavia julkisia palveluja Turun kaupungin asukkaille.

Jokainen hankinta on monen seikan yhteensovittamista ja sen eri vaiheissa voidaan vaikuttaa Turun kaupunkitasoisten tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkiksi kaupungin hiilineutraalisuustavoitteet painottuvat vahvasti rakentamisen ja kuljetusten hankinnoissa, kun taas sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteet korostuvat sosiaali -ja terveyspalveluissa.

Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys huomioidaan kaikissa vaiheissa

Hankintastrategiassa on kahdeksan pääteemaa, yhtenä sosiaalinen kestävyys. Se huomioi hankintoja tehtäessä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä työelämän perusoikeuksien toteutumista. Tämä tarkoittaa samalla, että sopimuskumppaneilta edellytetään sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen.

Tarjouspyynnöissä ja sopimusehdoissa edellytetään, että toimittajat noudattavat omassa toiminnassaan muun muassa ihmisoikeuksia, työelämän perusoikeuksia ja voimassa olevaa työympäristö - ja työlainsäädäntöä. Myös saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökulmat otetaan huomioon hankintoja tehtäessä.

Ekologinen kestävyys on yksi hankintastrategian pääteemoista. Tavoitteena on huomioida kestävän kehityksen vaikutukset jo hankinnan suunnitteluvaiheessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä, varmistaa eläinsuojelulain toteutuminen ja tukea Turun kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita.

Kilpailutusten vähimmäisvaatimuksissa ja laatukriteereissä painotetaan ilmasto-, ympäristö - ja elinkaarivaikutuksia. Kaupungin ruokapalveluhankinnoissa huomioidaan Motivan vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden kriteerit.

Ekologisen kestävyyden tavoitteita toteutetaan myös ottamalla huomioon energiatehokkuuden näkökulmat rakennus - ja infrahankkeissa sekä saneerauksissa.

Turku on ottanut käyttöön myös hankinnoilla työllistämisen mallin, jonka tarkoituksena on edistää hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Soveltuviin tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin sisällytetään ehto, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Innovatiiviset hankinnat houkuttelevat uudenlaista liiketoimintaa

Kaupungin tekemät hankinnat vaikuttavat uuden liiketoiminnan syntymiseen, markkinoiden kehittymiseen ja alueen elinvoimaan. Kilpailun edistäminen palvelee myös kaupungin strategista etua.

Turku haluaa tunnistaa innovaatiopotentiaalin hankinnoissa ja lisäämään niiden luonteisten hankintojen osuutta. Innovatiivisen hankinnan kohteena on uudenlainen tuote tai palvelu, joka ei ole vielä laajasti käytössä. Innovaatiomyönteinen ja kokeilukulttuuria tukeva hankintayksikkö on houkutteleva myös uudenlaisia ratkaisu ja tuottaville yrityksille.

Vuorovaikutus markkinoiden kanssa ja hankintojen yritysvaikutusten arviointi tukevat laadukkaiden hankintojen toteuttamista sekä yritystoiminnan elinvoimaisuutta.

Valtaosa hankinnoista on palvelujen ostoja

Hankinnat eli sisäiset ja ulkoiset palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä investoinnit muodostavat merkittävän osan Turun kaupungin menoista. Turun kaupungin vuosittaisten hankintojen volyymi oli vuonna 2020 noin 837 miljoonaa euroa.

Hankintojen arvosta suurin osa oli palvelujen ostoja, noin 699 miljoonaa euroa (83,5 %.) Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osuus oli noin 58 miljoonaa euroa (6,9 %) ja investointeja tehtiin vuonna 2020 noin 80 miljoonan euron (9,6 %) arvosta.

Asiasanat: