Jätehuoltolautakunta päätti kokouksessaan 18.11.2021 palauttaa jätetaksaan sisältyvät lietteiden käsittelymaksut uudelleen valmistevaksi siten, että nykyisten kahden lietelaadun lisäksi otettaisiin käyttöön kolmas lietelaatu eli nk. umpisäiliöjätevesi.

Nykyisen jaottelun mukaan umpisäiliöliete käsittää kaikki umpisäiliöön johdetut lietteet. Muutoksen jälkeen umpisäiliölietettä olisivat umpisäiliöön johdetut lietteet, jotka sisältävät vain käymäläjätevesiä kun taas umpisäiliöjätevesiä olisivat umpisäiliöön johdetut lietteet, jotka sisältävät kaikki kiinteistön jätevedet.

Nykytilanne ja muutosehdotus

Nykyisessä jätetaksassa lietteiden käsittelymaksut on määritelty erikseen kahdelle eri lietelaadulle eli saostussäiliölietteille ja umpisäiliölietteille. Maksut perustuvat kummankin lietelaadun osalta niiden todellisiin käsittelykustannuksiin.

Ehdotettavassa muutoksessa uuden umpisäiliölietteestä erilleen lohkaistun umpisäiliöjäteveden käsittelymaksua laskettaisiin huomattavasti umpisäiliölietteen maksua alhaisemmaksi tasolle. Vastaavasti muiden lietelaatujen käsittelymaksuja nostettaisiin siten, että lietteiden käsittelyn kokonaiskustannukset saadaan edelleen katettua. Muutoksen myötä pääosa umpisäiliöjäteveden käsittelykustannuksista siirretään siis katettavaksi muiden lietelaatujen käsittelymaksuilla.

Muutoksen jälkeen eri lietelaatujen käsittelymaksut eivät enää perustuisi niiden käsittelykustannuksiin, vaan siihen, kuinka paljon umpisäiliölietteen maksua tuetaan.

Jätehuoltolautakunnan päätöksen mukaan muutoksen tavoitteena on parantaa tilannetta niillä kiinteistöillä, joilla ei ole muita vaihtoehtoja jäteveden käsittelyyn kuin ohjata se kokonaisuudessaan umpisäiliöön.

Lisätietoja: Kuulutus jätetaksan vireilläolosta koskien lietteiden käsittelymaksuja