Turun ja Espoon kaupungit lähtevät kehittämään tiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista kunnissa tietoturvallisesti. Tavoitteena on luoda kaikkiin kuntiin sovellettavissa olevia työkaluja ja toimintamalleja, jotka toimivat kuntien tukena digitalisaatiossa.

Kaupungeilla on kasvavaa kiinnostusta sekä alati enemmän mahdollisuuksia kehittää palveluitaan dataa hyödyntäen. Samanaikaisesti muuttuva ja jatkuvasti tarkentuva lainsäädäntö haastaa kuntien kykyä reagoida digitalisaation tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin.

Kun kunnat parantavat kyvykkyyttään asiakkuustietojen hyödyntämisessä, voidaan palveluja esimerkiksi personoida ja ennakoida vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeisiin. Myös palveluprosessit ketteröityvät ja tieto liikkuu sujuvammin toimiala- ja organisaatiorajojen yli. Asukkaille tämä näyttäytyy laadukkaina ja sujuvina palveluina.

Työkaluja ja toimintamalleja johtamisen eri tasoille

Turun ja Espoon kaupunkien yhteinen Turvallinen tieto -projekti lähtee rakentamaan tietoturvallista tiedon hyödyntämistä ja sen johtamista tukevia työkaluja, niin strategiselle, taktiselle kuin operatiivisellekin tasolle. Valtionvarainministeriö on myöntänyt hankkeelle lähes 700 000 € rahoituksen. Projekti jakaantuu neljään työpakettiin, jotka toteutetaan Turun ja Espoon yhteistyöllä. Projekti käynnistyy vuoden 2022 alussa ja se päättyy maaliskuussa 2023.

Projektissa lähdetään liikkeelle lainsäädännön nykytilaa kartoittavasta selvityksestä, joka toteutetaan yhdessä Turun yliopiston kanssa. Strategisen tason johtamisen ja kehittämisen tueksi toteutetaan Espoon osatoteutuksena Tietoturvallisen tiedon hyödyntämisen viitekehys. Projektin myöhemmässä vaiheessa luodaan taktiselle ja operatiiviselle tasolle tietoturvallisen tiedon hyödyntämisen toimintamalli sekä opas.

– Tietosuoja-asiat ovat todella merkittävässä roolissa, kun rakennetaan Turun pormestariohjelmassakin mainittua jatkuvasti parempaa, asiakaslähtöisempää Turkua. Turkulaisten ja Turussa asioivien ymmärtäminen tulee perustumaan heistä kerättyihin tai heidän luovuttamiinsa tietoihin, ja kyseisiä tietoja tulee käsitellä suurella huolella. Maailman moderneimman kaupungin rakentaminen tulee muuttamaan toimintaa monella eri organisaation tasolla, kun asiakasdataa on hyödynnettävissä aina asiakaskohtaamisessa vuosisuunnitteluunkin. Aihe kiinnostaa laajasti kuntakentällä ja olemmekin luvanneet toteuttaa projektin avoimesti ja siten, että kaikki halukkaat kunnat voivat siitä hyötyä, kertoo hankevalmistelusta Turussa vastannut Päivi Penkkala.

Tietoturvallisella tiedolla toimivia palveluita kuntalaisille

Kunnan tietoturvan taso ei useinkaan näyttäydy asukkaiden ja asiakkaiden arjessa. Tietoturvasta huolestutaan usein vasta, jos se pettää. Esimerkiksi onnistuneet kyberhyökkäykset ja tietovuodot voivat aiheuttaa suuria häiriöitä palveluissa ja vaarantaa kuntalaisten yksityisyyden suojan. Hyvän tietoturva- ja suojatason ylläpitäminen edellyttää kunnalta ennakointia, riskienhallintaa ja varautumista.

– Asiaan liittyvä lainsäädäntö ja sen tulkinta ei ole ollenkaan helppoa ja siksi on melkoinen onni, että saimme valtiovarainministeriöltä merkittävän avustuksen, jonka tarjoaman lisäresurssin avulla pystymme lisäämään laajasti kaupungin työntekijöiden tietosuoja- ja -turvaosaamista, iloitsee Päivi Penkkala.

Kehitystyö mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntymisen

Pidemmällä tähtäimellä kaupunkien toimivat tietosuoja- ja turvakäytännöt mahdollistavat paitsi kaupungin oman toiminnan kehittämisen myös dataa hyödyntävien uusien liiketoimintamallien syntymisen yrityksille. Kaupunkien tavoitteena on tukea vastuullisesti ja eettisesti toimivan, uutta elinvoimaa luovan dataekosysteemin muodostumista.

Projektissa syntyvät tuotokset laaditaan tukemaan kaikkien kuntien tiedolla johtamista. Tarpeiden tunnistamiseksi ja oppien jakamiseksi Turku ja Espoo toivottavat kiinnostunet kunnat ja muut julkisen sektorin sidosryhmät mukaan Turvallinen tieto -projektin työpajoihin. Työpajoista ja opeista viestitään Turun ja Espoon verkkosivuilla aikataulun tarkentuessa vuoden 2022 aikana.