Koko Ruissalon pääsaaren pesimälinnusto kartoitettiin viime vuonna seitsemättä kertaa, ensimmäinen laajuudeltaan vastaava kartoitus tehtiin saarella vuonna 1980. Selvityksessä tavattiin ennätykselliset 94 Ruissalossa pesivää lintulajia. Uusia pesimälajeja saarelle todettiin kahdeksan, mm. harmaahaikara, harmaasorsa, liejukana, luhtakana, valkoselkätikka ja kulorastas.

Edellisen, vuoden 2015 laskennan jälkeen Ruissalon pesimälajistosta olivat hävinneet pensastasku ja keltavästäräkki. Jo ennen 1980-lukua saaren pesimälajistosta katosivat mm. lapasorsa, tuulihaukka, teeri, pyy, peltopyy, helmipöllö ja kehrääjä. Laskentahistorian aikana ovat lisäksi hävinneet mm. haapana, kuovi, varpunen ja peltosirkku.

Lajimäärä kasvoi reippaasti

Suojelu ja ennallistaminen ovat lisänneet saaren linnustoarvoja

Ruissalon metsälinnusto, mm. tikat, sirittäjä, peukaloinen ja puukiipijä, ovat hyötyneet Ruissalon metsien suojelusta ja metsänkäsittelytapojen muutoksista. Saaren puusto on ikääntynyt, lahopuun määrä kasvanut ja pensaskerros vahvistunut. Valitettavasti joidenkin metsälajien, kuten töyhtötiaisen ja hömötiaisen, voimakas taantuminen näkyy hyvin myös Ruissalossa.

Euroopassa laajalti todettua maatalousympäristön linnuston taantumista on Ruissalossa onnistuttu peltojen viljelytapojen muutoksella hidastamaan, ja esimerkiksi töyhtöhyyppä, kiuru ja niittykirvinen ovat hieman runsastuneet. Toisaalta koko maassa taantuneet pitkänmatkan muuttajat ovat taantuneet myös Ruissalossa. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi räystäspääsky, kivitasku, lehtokerttu ja pikkulepinkäinen.

Monet kulttuuriympäristöjen ja pihojen lajit, kuten sepelkyyhky, pikkuvarpunen, tikli ja hemppo ovat runsastuneet Ruissalossakin. Ne ovat hyötyneet lauhoista talvista ja talviruokinnasta.

Vesilintujen tilanne on kahtiajakoinen. Esimerkiksi kyhmyjoutsen, tavi ja sinisorsa, pärjäävät kohtalaisesti, mutta mm. tukkasotka, silkkiuikku ja nokikana ovat taantuneet edelleen, tilanne vastaa koko maan tilannetta. Ilahduttavaa oli äärimmäisen uhanalaisen punasotkan paluu pääsaaren lajistoon.

Ruissalon elinympäristöjen monimuotoisuus näkyy saaren runsaassa pesimälinnustossa. Ruissalossa pesii vaateliasta lehtolajistoa, vanhan metsän lajeja, sekä lintulahtien ja avoimen merenrannan lajistoa. Turun kaupungin toteuttamilla luonnonhoitotoimilla pyritään ylläpitämään ja edelleen lisäämään Ruissalon luonnon monimuotoisuutta jatkossakin.

Kartoituksesta vastasivat konsulttityönä Jarmo Laine ja Hannu Klemola, joille kertyi maastopäiviä helmikuulta heinäkuuhun yhteensä lähes sata. Lisäksi täydentäviä havaintoja saatiin lintuharrastajilta. Työn tilasi Turun kaupungin ympäristönsuojelu.