Turun kaupunki laatii valtuustokausittain turvallisuussuunnitelman yhteistyössä eri yhteystahojen ja viranomaisten kanssa. Keskusta-alueelle haluttiin laatia oma turvallisuussuunnitelma, jotta kohdistetuilla toimenpiteillä voidaan keskittyä keskusta-alueen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteen parantamiseen.

Esimerkiksi valtaosa keskustassa aikaansa viettävistä nuorista voi hyvin, mutta tilanteissa, joissa tarvitaan apua, avainasemassa on varhainen puuttuminen ongelmiin. Tällöin myös koulun ja kodin rooli ovat merkittäviä.

Keskustan turvallisuussuunnitelmaan on kerätty toimia, joita eri tahot ovat tehneet ja tulevat tekemään. Näistä toimista muodostuu yhteensä kahdeksan eri toimenpideosiota, jotka sisältävät yhteensä yli 70 toimenpidettä.

Toimenpideosiot muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

Rakennettu ympäristö
Toimet pitkän aikavälin fyysisen ympäristön kehittämiseen, projektien etukäteissuunnitteluun ja pelastusturvallisuuteen.

Valvonta ja rikosten torjunta
Osion toimet koostuvat yksityisen turvallisuusalan osallistumisesta valvontaan, luonnollisesta valvonnasta ja poliisin toiminnasta.

Esteettömyys ja ikäihmisten liikkuminen
Sisältää toimia liittyen rakennettuun fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, joka huomioi esteettömyyden ja ikäihmisten tarpeet.

Päihde ja mielenterveyspalvelut
Päihde ja mielenterveyspalvelut voidaan jakaa haittojen ehkäisyyn, ongelmien torjuntaan ja viestinnän tehostamiseen palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta.

Nuorten kuuleminen ja osallisuus
Sisältää toimia mm. nuorten aktiivisen toiminnan edistämiseksi ja nuorisotyön jalkautumisen nuorten pariin.

Yhteistyö ja tilannekuva
Toimenpiteillä pyritään edistämään tiiviimpää keskusta-alueen yhteistyötä, kouluttamaan henkilökuntaa ja jakamaan tilannekuvaa.

Turvallisuusviestintä
Painottuu erityisesti kuntalaisille kohdistettuun ulkoiseen viestintään. Tavoitteena on tuoda ilmi keskusta-alueella tehtäviä turvallisuustoimia ja näin parantaa kuntalaisten turvallisuuden tunnetta.

Ankkuri-toiminta
Ankkuri-toiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen.

Toimenpiteiden jalkauttamista ja vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti ja niiden käytännön toteutumista arvioidaan myöhemmin. Tarvittaessa toimenpiteitä täsmennetään tilanteen niin vaatiessa. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 20.6.2022.

Keskustan turvallisuussuunnitelman laadintaan osallistuivat kaupungin eri toimijoiden lisäksi Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Lounais-Suomen poliisi, keskusta-alueen eri toimijat, järjestöt ja yhdistykset.