Moniammatillinen Helppi-tiimi työskentelee päiväkotien henkilökunnan tukena haastavissa tilanteissa. Uusi tukimuoto mahdollistaa avun ja tuen tarjoamisen helpommin ja nopeammin.

Yhteystiedot;

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Linda Arvonen linda.arvonen@edu.turku.fi p.0449074291

Varhaiskasvatuksen sosionomi Saara Kesälä saara.kesala@edu.turku.fi p.0449074615

Varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti Marianne Kakko marianne.kakko@edu.turku.fi p.0404858149

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Tanja Orrila tanja.orrila@edu.turku.fi p. 0449074291

 

Varhaiskasvatuksessa on parhaillaan käynnissä useita projekteja

 • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
 • Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • Oskar on osaamisen kuvaukset arjessa, joka on enemmän esi- ja perusopetuksen, mutta koskettaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä (alkanut kesällä 2022)
 • Perhepäivähoidon digipedagogiikan kehittäminen
 • Uudet lukutaidot osaksi esi- ja perusopetuksen arkea (alkanut 1.8.2022)
 • Uudet lukutaidot osaksi varhaiskasvatuksen arkea (alkanut 1.8.2022)
 • Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa
 • Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän, eVakan, kehittäminen avoimella lähdekoodilla
 • Vopeka ja Jopeka. Vopeka on varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu työkalu varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen tvt-opetuskäytön kehittämiseen. Jopeka on päiväkodinjohtajien työvälineeksi tarkoitettu palvelu, joka tukee johtajia oman yksikkönsä digitaalisen toimintakulttuurin ja tvt-opetuskäytön kehittämistyössä.
 • TURVAKOLTTU on Turun varhaiskasvatuksen kolmitasoisen tuen kehittäminen
 • STEAM Turku on Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku, joka tarjoaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille lukemattomia mahdollisuuksia. Jokaiselle löytyy oma polku tieteen ja teknologian maailmaan.

Apua nopeammin ja helpommin

Alle kouluikäisten lasten käytösoireet ovat viime vuosina kasvaneet paljon. Vastatakseen kasvaneen avun ja tuen tarpeeseen Turun kaupunki on perustanut hankerahoituksen avulla moniammatillisen Helppi-tiimin, joka työskentelee päiväkotien henkilökunnan tukena haastavissa tilanteissa. Uuden tukimuodon ansiosta lapsille ja päiväkotien henkilökunnalle pystytään tarjoamaan apua ja tukea helpommin ja nopeammin.

Työkaluja henkilökunnalle

Helppi-tiimissä työskentelevät tiiminvetäjä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Linda Arvonen, varhaiskasvatuksen sosionomi Saara Kesälä, varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti Marianne Kakko, sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Tanja Orrila.

– Tarkoituksenamme on olla lasten ja henkilökunnan tukena arjen haasteissa sekä tuoda työkaluja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Lasten haasteet voivat olla esimerkiksi aggressiivista ja impulsiivisista käytöstä, vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa ja tarkkaavuuden säätelyssä, kertovat Helppi-tiimiläiset.

Helppi-tiimi tuo lisätukea

Tiimi on toiminut maaliskuusta 2022, ja se on otettu vastaan päiväkodeissa ja esikouluissa uteliaisuudella. Töitä on riittänyt heti alusta asti.

Helppi-tiimi ei tällä hetkellä valitse itse työskentely-yksiköitä. Lapsiryhmän henkilökunta voi lisätukea tarvitessaan ottaa yhteyttä alueelliseen varhaiskasvatuksen erityisopettajaan ja päiväkodinjohtajaan. He vievät asian eteenpäin johtoryhmälle. Kun Helppi-tiimi saa tiedon uudesta työskentely-yksiköstä, alkaa tukijakso.

Jakso pitää sisällään aloituspalaverin, havainnointijakson ja noin parin viikon työskentelyjakson kyseisessä lapsiryhmässä. Helppi-tiimin tukijaksolle ei ole haluttu tehdä tiukkaa aikarajaa, se voi haasteista ja tuen tarpeista riippuen olla pidempi tai lyhyempi.

Työskentelyalueena on koko Turun varhaiskasvatus, joten pitkäkestoiseen tukeen Helppi-tiimillä ei ole mahdollisuutta. Tiimiä ei lasketa ryhmän henkilöstömitoitukseen.

Helppi-tiimi omin sanoin

Tiimiläiset kertovat itse, mitä he tekevät ollessaan lapsiryhmässä.

– Tiimi voi tarjota tukea esimerkiksi lasten aggressiivisen käytöksen vähentämiseen, tunne - ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen, vireystilan säätelyn harjoitteluun sekä toimivamman päivärytmin mallintamiseen ryhmälle. Koska tuki mietitään aina tapauskohtaisesti, emme pysty ihan muutamalla sanalla kokonaan kuvailemaan työtämme.

– Lyhyesti, katsomme ryhmän toimintaa ulkopuolisin silmin, joten huomaamme usein pieniä muutettavia asioita, jotka voivat helpottaa ryhmän arkea merkittävästi. Herättelemme henkilökuntaa ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta ja näkemään myös jo ryhmässä hyvin toimivia asioita. Kevään aikana olemme, eri työskentely-yksiköissä, esimerkiksi yhdenmukaistaneet aikuisten välisiä toimintatapoja ja lisänneet aikuisten välistä tiedonkulkua.

– Haastavaa käytöstä voidaan usein ehkäistä ennakoinnin avulla. Olemmekin keskustelleet henkilökunnan kanssa ennakoinnista sekä mallintaneet tätä tukevia menetelmiä. Tällaisia ovat olleet muun muassa ajastimen käyttö, kuvitettu päiväjärjestys sekä ryhmän strukturoitu toiminta.