Kokouksessaan 13.9. Turun kaupunkiympäristölautakunta päätti mm. Yleiskaava 2029.n etenemisestä sekä Ferry Terminal Turku, Satama ja Iso-Heikkilä (Juhana Herttuan puistokatu) asemakaavanmuutoksen suunnittelualueen laajennuksesta.

Yleiskaava 2029 ehdotus (1/2009)

Kaupunginhallituksen 20.12.2021 § 582 hyväksymä Yleiskaava 2029 ehdotus oli nähtävillä 31.1.-23.3.2022. Kaavaehdotuksesta jätettiin kahdeksan lausuntojen täydennystä ja 45 muistutusta. Kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että lausuntojen ja muistutusten perusteella muutettu kaavaehdotus hyväksytään ja asetetaan uudelleen nähtäville.

Kokouksessa päätettiin, että yleiskaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville siten muutettuna, että  "C-3 -merkintä poistetaan Kupittaan siirtolapuutarha-alueelta ja korvataan RP/V –merkinnällä: "RP/V Siirtolapuutarha-alue / Virkistysalue.

Asemakaavanmuutoksen suunnittelualueen laajennus ja tavoitteiden täydennys; Ferry Terminal Turku, Satama ja Iso-Heikkilä (Juhana Herttuan puistokatu)

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti, että satama-alueen toiminta kehittyy osana kehittyvää merellistä Turkua ja että uusi satamaterminaali osaltaan vahvistaa Turun logistista asemaa. Satamaterminaali kytkeytyy osaksi kansainvälistä TEN-T-liikenneverkkoa.

Kaavanmuutoksen yhteydessä tarkastellaan satamaan johtavan henkilöliikenneraiteen uudelleenlinjausta. Jos kaikki raideliikenne tulisi satama-alueelle pohjoisesta, nykyistä satamaan johtavaa matkustajaraidetta ei enää tarvittaisi. Se lisäisi liikenneturvallisuutta keskusta-alueella ja loisi uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnittelulle. Nykyisen raiteen aiheuttamat estevaikutukset poistuisivat, mikä sujuvoittaisi kävely- ja pyöräily-yhteyksiä.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Liinahaankatu

Vaikutuksiltaan merkittävä asemakaavanmuutos laaditaan Vätin kaupunginosan kortteleille 43, 55 ja 56, osille Ruohomäenpuisto ja Tammikankare -nimisiä puistoalueita sekä viereisille katualueille osoitteessa Liinahaankatu 28-32, Niitunniskantie 1, Varkkavuorenkatu 10-18 ja Taalinpellonkatu. Työnimeltään kaavanmuutos on Liinahaankatu.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Seniorien perhehoitokylän tilatarveselvityksen ja päättänyt siirtymisestä hankesuunnitteluvaiheeseen. Asia siirtyy hyvinvointialueille jatkovalmisteluun. Selvityksen mukainen hanke koostuu viidestä paritalosta, joista jokaisessa on kaksi 4-paikkaista asuntoa, tilat kahdelle hoitajalle sekä asuntojen yhteiset tilat. Näiden lisäksi on koko perhehoitokylän yhteiset tilat sekä väestönsuoja/varasto. Hankkeen bruttoala on n. 3200 m2.

Niittykodin rakennukset ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Tavoitteena on kaavoittaa niiden tilalle uutta palvelurakentamista (seniorien perhehoitokylä) ja tutkia, voidaanko tonttia laajentaa. Tavoitteena on tutkia tyhjäksi jääneen Niitunniskan päiväkodin tontin käyttöä.

Turun raitiotien Runosmäen haara on linjattu haarautumaan Satakunnantieltä Raikonkujalle ja edelleen Liinahaankadulle. Jotta raitiotien tai muun joukkoliikenneyhteyden toteuttaminen tulevaisuudessa olisi mahdollista, huolehditaan riittävistä katualuevarauksista.

Asemakaavanmuutosluonnos; Historian ja tulevaisuuden museo, Satama

Kaavanmuutos mahdollistaa Linnanniemen kaupunkikehittämisen, Historian ja tulevaisuuden museon sijoittumisen ja Linnanpuiston laajentamisen Turun Satama Oy:ltä vapautuvalle alueelle. Suunnittelualueelle osoitetaan rakennusoikeutta kaikkiaan noin 74 910 km2. Tästä asuin-, liike- ja toimistorakennusten kerrosalaa on yhteensä 15 955 km2, liike- ja toimistorakennusten 34 675 km2, museorakentamista 11000 km2 ja autopaikkarakentamista 13 280 km2. Suojeltavissa rakennuksissa rakennusoikeutta on yhteensä n. 8805 km2. Viking Linen terminaalin vanhalle osalle n. 5 960 km2 on esitetty uutta käyttöä. Uusien rakennusten rakennusoikeus on 46 865 km2. Kortteleissa pyritään monipuoliseen eloisaan toimintaan ja pyritään edistämään kivijalkaliikkeiden syntyä. Asia jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus; Itä-Skanssi

Asemakaava mahdollistaa urbaanin asuinalueen noin 2 300 asukkaalle osana kasvavaa Skanssin kaupunginosaa. Kaavassa varataan lisäksi tilaa toimitilarakentamiselle sekä julkisille ja kaupallisille palveluille. Pääosa rakentamisesta sijoittuu 3-9-kerroksisiin umpikortteleihin, mutta alueen länsilaidalla on 2-3-kerroksista kaupunkipientalorakentamista asumisen monipuolistamiseksi. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 144 015 km2. Asia jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen luovutettavat tontit syksyllä 2022

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että yhdeksän yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen tarkoitettua erillispientalojen tonttia Yli-Maariasta asetetaan yleisesti tarjottaviksi ajalle 14.9.-5.10.2022 kolmessa kohdekokonaisuudessa. Luovutuksista tehdään erilliset päätökset kaupunkiympäristön hallinnonjärjestämispäätöksen mukaisin toimivaltuuksin.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat