Henkilötietoja sisältävä data tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvointipalvelujen tuottamiseen sekä julkisten palvelujen tehostamiseen. Lähtökohta on aina, että palvelut ovat eettisiä ja säädösten mukaisia. Tällä hetkellä tietosuojasäädösten tulkintavaikeudet muodostavat kuitenkin esteen palveluiden kehitykselle. 

Lue katsaus

Jani Koskinen, Sari Knaapi-Junnila, Leena Kuusniemi ja Arto Karilahti: Henkilötietoja sisältävän datan eettinen hyödyntäminen kuntapalveluissa edellyttää tukea säädösten yhtenevään tulkintaan. Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimuskatsauksia 5-2022. 5 s.

Katsaus on luettavissa turku.fi-sivustolla.

Turun kaupunkitutkimusohjelman julkaisemassa tutkimuskatsauksessa kerrotaan, että ongelman ytimessä on kuntien epätietoisuus ja pirstaloitunut tulkinta, mihin oikeusperusteeseen datan käsittely tulisi kulloinkin kytkeä. 

– Suomen tietosuojasäädökset takaavat kuitenkin kuntasektorilla tapahtuvalle tietojen käsittelylle varsin vahvat perusteet. Julkisissa peruspalveluissa henkilötietojen käsittely voidaan säädösten mukaan perustaa lähes poikkeuksetta lakiin, sanoo hanketta johtanut erikoistutkija Jani Koskinen Turun yliopiston tietojärjestelmätieteen laitokselta. 

Eri EU-maita koskevan vertailun perusteella vaikuttaa, että tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyvät pulmat on jostain syystä koettu Suomessa erityisen suuriksi. 

Käytännön toimijoiden tukeen on selvästi tarvetta, jotta EU:n tietosuoja-asetuksen yhtenäinen tulkinta toteutuisi niin jäsenvaltioiden kesken kuin kansallisella tasolla.

Tutkimus perustui eri EU-maissa toimivien lakiasiantuntijoiden haastatteluihin, kuntasektorin käytänteiden ja kirjallisuuden tarkasteluun sekä erilaisten toimintamallien eettiseen arvioon.

– Kun olemme uudenlaisessa tilanteessa, akateemisen tutkimuksen avulla pystytään nostamaan esiin haasteita ja etsimään uudenlaisia ratkaisuja, sanoo Turvallinen Tieto -hankkeen projektipäällikkö Arto Karilahti Turun kaupungilta.

Tutkimus on osa Turvallinen tieto -hanketta, jossa Turun ja Espoon kaupungit tekevät yhteistyötä Turun yliopiston kanssa datan tietoturvallisen hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Hankkeen rahoittaa Valtiovarainministeriö.

Asiasanat: