Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö ovat myöntäneet yhteensä 600 000 euroa Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön.

Tutkimukset käsittelevät kaupungin ja sataman palveluiden digitaalisen integraation kehittämistä, ranta-alueiden uudistamiseen liittyviä jännitteitä, uusien tiiviisti rakennettujen asuinalueiden arjen muotoutumista, sekä pyhiinvaellusta Turun seudulla keskiajalla ja nykypäivänä.

Tutkimusrahoituksesta järjestettiin avoin kilpailu, jonka hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin saattoi kuulua tutkijoita myös muista korkeakouluista tai tutkimuslaitoksista. Hakemuksia saapui 14 kappaletta. Arviointiraatiin kuului kaikkien rahoittajien edustajia.

Rahoitettaviksi valittiin seuraavat hankkeet:

  1. Professori Magnus Hellström & työryhmä (Åbo Akademi, Laboratory of Industrial Management & Turun yliopisto, Centre for Collaborative Research): Älykäs satamakaupunki: Kohti satama- ja kaupunkitoimintojen tehostettua digitaalista integraatiota, 150.000€

 

  1. Professori Minna Opas & työryhmä (Turun yliopisto, Centre for the Study of Christian Cultures): Pyhiinvaellus liikkeessä: Pyhiinvaeltamisen motiivit ja merkitykset Turussa keskiajalla ja nykyään, 150.000€

 

  1. Professori Hannu Ruonavaara & työryhmä (Turun yliopisto, sosiologia & Aalto-yliopisto, arkkitehtuuri & Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikka): Asuminen, sosiaalinen osallisuus ja maanarvo kaupunkien ranta-alueilla, 150.000€

 

  1. Dosentti Tiina Suopajärvi & työryhmä (Turun yliopisto, etnologia, kulttuurihistoria, museologia & Åbo Akademi, kulttuurianalyysi): Hyvinvoinnin suunniteltu, koettu ja aistittu sosio-materiaalisuus Turun Linnakaupungissa, 150.000€

 

Tutkimushankkeet toteutetaan vuosien 2023-2024 aikana.

Kaupunkisatamien digitaalinen integraatio

Professori Magnus Hellströmin hanke tutkii älykkään kaupungin ja älykkään sataman integraation mahdollisuuksia. Hyötyjä voidaan nähdä esimerkiksi kaupungin ja sataman fyysisen infrastruktuurin käytön optimoinneissa, liikenteen uudelleenjärjestelyissä sekä ympäristöystävällisemmissä kuljetus- ja liikkumismuodoissa.

- Valmisteilla olevat Turun sataman terminaaliprojekti sekä Linnanniemen alueen kehittäminen tarjoavat erityisen mahdollisuuden alueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä, sanoo Turun kaupunkitutkimusohjelman johtaja Sampo Ruoppila.

Pyhiinvaellus Turussa ennen ja nyt

Professori Minna Oppaan hankkeessa tarkastellaan pyhiinvaellusta Turussa ja sen lähiympäristössä keskiajalla ja nykypäivänä. Hankkeessa tarkastellaan vaeltajien liikkumisen motiiveja, kohteita, ja sille annettuja merkityksiä.

- Tutkimushanke tukee Turun ja etenkin sen ”vanhan kaupungin” asemaa ja itseymmärrystä Suomen ekumeenisena keskuksena. Pyhiinvaellusreitit historiallisine kohteineen myös yhdistävät liikunnan paikallishistoriaan, hengellisin merkityksin tai ilman, sanoo tutkimusjohtaja Ruoppila.

Ranta-alueiden kehittämisen jännitteet

Professori Hannu Ruonavaaran tutkimus kohdistuu urbaanien ranta-alueiden uudistamiseen asuin- ja virkistyskäyttöön Pohjoismaissa. Tutkimuksessa analysoidaan toisaalta kaupunkivetoisten uudistusten ja kiinteistökehityksen ja toisaalta kansalaisyhteiskunnan toiminnan vaikutuksia ranta-alueiden uusiin käyttötarkoituksiin ja avoimuuteen kaikille kaupunkilaisille.

- Jännite syntyy vahvoista sosiaalisen kestävyyden ja kaupunkilaisten osallisuuden tavoitteista paikoissa, jotka ovat myös kiinteistömarkkinoiden halutuimpia kohteita, ja osa vierailijavetoisen talouskasvun tavoittelua. Niihin liittyvistä tekijöistä ja ratkaisuista on hyvä olla tietoinen mm. Linnanniemen uudistuksessa ja Turun merellisyyttä vahvistettaessa, pohtii Ruoppila.

Arki ja hyvinvointi uusissa kaupunginosissa

Professori Tiina Suopajärven tutkimus tarkastelee arkielämään liittyviä hyvinvointitekijöitä uudella tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella, tässä tapauksessa Turun Linnakaupungissa. Siihen liittyvät muut ihmiset, materiaalisuus ja luonnon elementit, mutta myös paikkaan liittyvät henkilökohtaiset muistot, ymmärrys paikan laajemmasta menneisyydestä sekä siihen liittyvät tulevaisuuden kuvitelmat.

- Entisille teollisuus- ja varastointialueille on syntymässä monia uusia kaupunginosia. Tutkimus tuottaa uudenlaista tietoa, miten asukkaat ottavat nämä vasta muovautumassa olevat alueet haltuun. Esimerkiksi miten kehittyvät tavat viettää aikaa ja liikkua lähiympäristöissä, ja miten ympäristön muovaamiseen pitäisi päästä osallistumaan, kertoo Ruoppila.

Tutkimusohjelma edistää kaupungin ja yliopistojen yhteistyötä

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen. Sen tavoitteet ovat vahvistaa alueellisen elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämisen tietoperusteita ja asiantuntijuutta, tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, sekä lisätä akateemisen kaupunkitutkimuksen vaikuttavuutta, erityisesti vuorovaikutuksellista pohdintaa, miten tuloksia voidaan soveltaa ja tietämystä hyödyntää kaupunkipolitiikassa.

Kaupunkitutkimusohjelmasta rahoitettu tutkimus kohdistuu Turulle strategisesti tärkeisiin teemoihin. Yleisesti ottaen tutkitaan yhteiskunnallista ja tilallista muutosta kaupungeissa sekä kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.