Turun kaupunki on mukana SUNRISE-tutkimuksessa, jossa tutkitaan päiväkoti-ikäisten lasten liikkumista, digitaalisen median käyttöä ja nukkumista ympäri maailman.

Tutkimuksen verkkosivut:

Sunrise-tutkimus

Lisätietoja:

Tutkijatohtori ja projektinvetäjä Elina Engberg

Folkhälsanin tutkimuskeskus

elina.engberg@folkhalsan.fi

puh. 0405662341

SUNRISE Finland tutkii, kuinka suuri osa suomalaisista päiväkoti-ikäisistä lapsista liikkuu, käyttää digitaalista mediaa ja nukkuu Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaisesti, millaiset ovat heidän motoriset ja kognitiiviset taitonsa, ja miten suomalaiset lapset vertautuvat lapsiin muualla maailmassa. SUNRISE-liikuntatutkimuksessa on mukana yli 50 maata ympäri maailman.

Kaupunkeja ja maaseutukuntia yli 50:stä maasta ympäri maailman

SUNRISE Finland -tutkimus on osa kansainvälistä SUNRISE-hanketta, jonka kunnianhimoisena päätavoitteena on selvittää, kuinka suuri osa lapsista ympäri maailman täyttää Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisemat liikkumiskäyttäytymisen eli liikunnan, paikallaanolon ja nukkumisen suositukset alle kouluikäisille lapsille. Hankkeen avulla on tarkoitus tutkia lasten liikkumiskäyttäytymistä, motorisia ja kognitiivisia taitoja sekä ylipainon esiintyvyyttä yhteensä yli 50:ssä matalan, keski- ja korkean tulotason maassa.

Tutkimuksen Suomen osuuteen osallistuu yhteensä 1000 lasta ja heidän huoltajaansa Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun kaupungeista ja näiden kaupunkien läheisistä maaseutukunnista. Laaja aineisto tuottaa uutta tietoa Suomessa asuvien lasten liikkumiskäyttäytymisestä, ja lisäksi mahdollistaa kansainvälisissä vertailuissa mukanaolon. Tutkimukseen kutsutaan mukaan 3- ja 4-vuotiaita lapsia huoltajineen päiväkotien kautta. Turussa ja Turun läheisillä maaseutualueilla tutkimus alkoi joulukuussa 2022 ja jatkuu maalis-huhtikuuhun 2023 saakka.

Tutkimukseen osallistuvat lapset pääsevät tekemään päiväkodissa erilaisia motorisia taitoja mittaavia leikinomaisia tehtäviä, kuten vauhditon pituushyppy ja yhdellä jalalla seisominen. Lisäksi lapset pelaavat tablettitietokoneella kahta peliä, jotka mittaavat kognitiivisia taitoja; työmuistia ja tarkkaavuuden säätelyä. Lasten liikkumista, paikallaanoloa ja nukkumista mitataan liikemittareilla, joita lapset pitävät vyötäröllä ja ranteessa viikon ajan. Mittausten lisäksi vanhemmat täyttävät kyselyjä mm. lapsen ja omaa digitaalisen median käyttöä ja luonnossa liikkumista sekä omaa henkistä hyvinvointiaan koskien.

Pienten lasten liikkumiskäyttäytymisen tutkiminen on tärkeää

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteekseen lasten ylipainon ehkäisemisen. Ylipainon kehittymiseen puolestaan vaikuttaa lasten liikuntakäyttäytyminen ja WHO julkaisikin vuonna 2019 maailmanlaajuiset suositukset alle kouluikäisten lasten liikkumisesta, paikallaanolosta ja nukkumisesta. Suositusten mukaan 3–4-vuotiaiden lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivittäin, josta vähintään tunti reippaasti tai rasittavasti. Lisäksi lasten vuorokaudessa tulisi olla enintään tunnin verran digitaalisen median käyttöä ja pitkiä paikallaanolojaksoja tulisi välttää. Unta tämän ikäisten lasten tulisi suositusten mukaan saada 10-13 tuntia vuorokaudessa, sisältäen yöunet ja päiväunet.

Elämän varhaiset vuodet (ikävuodet 0-5) on kriittinen ajanjakso tärkeiden fyysisten, motoristen ja kognitiivisten taitojen kehittymiselle. Mikäli varhaisvuosien elinolosuhteet ovat epäsuotuisat, saattaa lapsen terve kehitys vaarantua, mikä puolestaan vaikuttaa myöhempään elämänkulkuun. Toisaalta tätä herkkää ajanjaksoa voidaan hyödyntää vaikuttamalla positiivisesti yllä mainittujen taitojen kehittymiseen ja muovautumiseen, ja sitä kautta terveeseen kasvuun.

-SUNRISE on kansainvälinen ja kiinnostava tutkimus, johon osallistumiseen haluaisin kannustaa kaikkia. Tutkimus antaa sellaista tietoa lasten liikkumisesta, mitä voidaan hyödyntää myöhemmin liikkumisen edistämisen tukena niin yhteiskunnan tasolla, mutta myös ruohonjuuritasolla esimerkiksi päiväkodeissa ja meillä Liikuntapalveluissa, kertoo Turun kaupungin liikuntapalveluvastaava Liinu Lehtola.

-Sekä päiväkodeilla että vanhemmilla on tärkeä rooli laadukkaan tutkimuksen mahdollistajina. Jokainen tutkimukseen mukaan osallistunut lapsi on tärkeä. Tutkimukseen osallistuminen ja kyselyihin vastaaminen voi lisätä vanhempien tietoisuutta uneen, liikkumiseen ja ruutuaikaan liittyvistä teemoista, mutta samalla inspiroida vanhempaa pohtimaan tarkemmin koko perheen yhteisen liikkumisen ja hyvinvoinnin mahdollisia haasteita ja vahvuuksia, jatkaa Lehtola.

Miksi osa lapsista ei täytä suosituksia?

SUNRISE-tutkimuksessa selvitetään, mitkä lapseen itseensä, perheeseen, päiväkodin ympäristöön, asuinympäristöön ja laajemmin koko yhteiskuntaan liittyvät tekijät ovat yhteydessä lasten liikkumiseen, paikallaanoloon ja nukkumiseen. Tutkimuksen Suomen osuudessa ollaan erityisesti kiinnostuneita vanhempien sosioekonomisesta asemasta sekä henkisestä hyvinvoinnista ja siitä, miten ne ovat yhteydessä lasten liikkumiskäyttäytymiseen. 

Tutkimuksen Suomen osuus on Opetus- ja kulttuuriministeriön, Juho Vainion säätiön ja Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön tukema liikuntatieteellinen tutkimushanke. Tutkimuksen toteuttaa Folkhälsanin tutkimuskeskus yhteistyössä Wollongongin, Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen sekä Oulun Diakonissalaitoksen ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.