Asiantuntijoille suunnatun nepsyiltapäivän tarkoituksena on vahvistaa kokonaiskuvaa alueen neuropsykiatrisesti oireilevien oppilaiden tuen asioista perusopetuksen näkökulmasta. Iltapäivän aikana kartoitetaan nykyhetken tilannetta ja tulevaisuuden tavoitteita sekä pohditaan konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Turun kaupungin perusopetuksessa on vuoden 2022 alusta alkaen vahvistettu neuropsykiatrisesti oireilevien oppilaiden tukea. Tuen asioita käsitellään seuraavaksi yhteisessä nepsyiltapäivässä, joka järjestetään 25.1.2023 Data-Cityn auditoriossa. Tilaisuuteen on kutsuttu Turun seudun nepsytoimijoita kouluista ja hyvinvointialueelta. Vanhempien näkökulmaa aiheeseen tuo Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n puheenjohtaja.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä tärkeää

Turun alueella on useita toimijoita, jotka tekevät tärkeää työtä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten eteen. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää, jotta resurssit saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

 – Meillä tukea tarjoavilla toimijoilla tulee olla tarpeeksi tietoa toistemme toimintatavoista ja -tavoitteista, jotta osaamme toimia tarkoituksenmukaisesti oppilaiden hyväksi. Kun kaikilla toimijoilla on ajanmukainen tieto siitä, miten eri tahot toimivat ja miten he voivat tukea oppilasta ja perhettä, vähennetään väärinkäsityksiä ja perheen ja oppilaan pompottelua taholta toiselle, kertoo projektikoordinaattori Tiina Vanhanen.

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten tuen kehittäminen Turun kaupungin yleisopetuksessa liittyy Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeeseen, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus Oppia -kehittämisohjelmaa.

Kaiken keskiössä oppilaan hyvinvointi

Tällä hetkellä jokaisessa Turun yleisopetuksen koulussa toimii koulunepsyopettaja, joka oman työnsä ohella kehittää kouluaan nepsy-ystävällisemmäksi ja antaa matalan kynnyksen vertaistukea koulunsa muulle henkilökunnalle.

– Vuoden vaihteessa saimme lisäksi seitsemän aluenepsyopettajaa, jotka toimivat alueidensa vastuuhenkilöinä nepsyasioissa yhden vuosiviikkotunnin resurssilla. He tulevat toimimaan linkkinä koulun ja koulun ulkopuolisten tahojen välillä tuoden opetuksen järjestämisen tueksi tietoa neuropsykiatrisesti oireilevien oppilaiden tarpeista, Vanhanen kertoo. 

Neuropsykiatrisesti oireilevien oppilaiden tuen kehittäminen vahvistaa jokaisen oppilaan oikeutta saada tukea omassa lähikoulussaan. Tuen saaminen omassa lähikoulussa on keskiössä myös Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamassa, vuoden vaihteessa voimaan astuneessa uudessa oppilaan tuen strategiassa.

– Nepsyiltapäivä on ensimmäinen järjestämämme Turun alueen nepsytoimijoiden tapaaminen. Seuraava tapaaminen järjestetään vielä tämän vuoden aikana ja siihen kutsutaan ne toimijat, jotka eivät mahtuneet nyt järjestettävään tapahtumaan.
 

Asiasanat: