Turussa käynnistetään hanke, jonka tavoitteena on löytää liikuntapalveluiden ulkopuolelle jääneet ikäihmiset ja tukea aktiivisesti heidän liikkumismahdollisuuksiaan lähellä kotia. Alueelliset Lähiliikkujat-ryhmät lisäävät osallistujiensa hyvinvointia ja alueiden yhteisöllisyyttä. Samalla ne tasaavat liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia kaupungin eri alueiden välillä.

Liiku lähellä, viesti vertaisena

Toteuttaja: Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry kumppaneineen

Hankeaika: 2023–2025

Rahoitus: 428 858 €

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Lue lisää Turun Lähimmäispalveluyhdistyksestä

Turun kaupunki on tunnistanut kaupunginosien eriarvoisuuden ikääntyneiden yhteisöllisyydessä, liikkumismahdollisuuksissa ja liikuntaharrastusten saavutettavuudessa. Lähiliikuntatoimintaa ei ole kaikkialla riittävästi, tai sitä ei löydetä, jos viestintä ei vastaa ikäihmisten tarpeita.

Näitä haasteita lähdetään selättämään vuoden 2023 alussa käynnistyvällä hankkeella, jossa päätoteuttajana on Turun Lähimmäispalveluyhdistys. Hankkeessa rakennetaan uusi toimintamalli, joka muodostuu kolmesta osasta: kohderyhmään kuuluvien löytämiseen keskittyvästä etsivästä työstä, tiedon jakamiseen panostavista vertaisviestijöistä ja ammattilaisohjaajien vetämistä Lähiliikkujat-ryhmistä.

Hanke on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) 428 858 euron rahoituksen vuosille 2023–2025. Kumppaneina hankkeessa ovat Turun kaupungin liikuntapalvelut, Fingerroosin säätiö, Turun Seudun Vanhustuki, Turun Seudun Omaishoitajat ry ja Turun Seudun Nivelyhdistys ry.

Etsivää työtä, asiakasohjausta ja vertaisviestintää

Lähelle kotia tulevat liikuntapalvelut ovat erityisen tärkeitä niille ikääntyneille, joilla on haasteita liikkumisen, toimintakyvyn, mielenterveyden tai muistin kanssa, ja joilla ei ole omaa sosiaalista tukiverkkoa. Mahdollisuus osallistua yhteisölliseen liikuntatoimintaan parantaa heidän elämänlaatuaan. Liikkuminen on aina tärkeää, mutta erityisesti viime aikoina mahdollisuudet siihen ovat monella heikentyneet.

- Olemme kentällä havainneet, että korona-aikana monien ikääntyneiden sosiaaliset verkostot ovat kaventuneet ja liikkuminen vähentynyt. Läheskään kaikilla ikääntyneillä ei ole voimavaroja hakeutua itsenäisesti liikuntapalvelujen pariin, kertoo Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen projektikoordinaattori Helena Norokallio.

Kaupungin on vaikea tavoittaa kaikkia tukea tarvitsevia, joten on todella hienoa saada järjestöt mukaan

- Turun kaupungin liikuntapalvelut kartoittavat ja koordinoivat alueiden liikuntatoimintaa ja Turun lähimmäispalveluyhdistys etsii kohderyhmään kuuluvia ikäihmisiä sekä tukee ja innostaa heitä mukaan, Turun kaupungin liikuntapalvelujen projektipäällikkö Saija Kultala kertoo hankkeen vastuunjaosta.

- Kaupungin on vaikea tavoittaa kaikkia tukea tarvitsevia, joten on todella hienoa saada järjestöt mukaan etsivään työhön ja koordinoimaan vertaisviestijöiden vapaaehtoistoimintaa. Kaupungilla me panostamme tähän yhteistyöhön ja sopivien liikuntapalveluiden tuottamiseen Yhteisöllisen Turun kärkihankkeen kautta, sanoo Saija Kultala.

Turun kaupungin ja ikääntyneiden parissa toimivien eri järjestöjen yhteistyön ja keskinäisen tiedonvaihdon vahvistumisen myötä ikääntyneiden asiakasohjaus paranee ja olemassa olevien resurssien käyttö tehostuu.

- Hyödynnämme jo olemassa olevia verkostoja ja teemme yhteistyötä useiden järjestöjen kanssa, mm. Fingerroosin säätiön löytävän vanhustyön ja Vanhustuen Kuntoilukummi-toiminnan kanssa. Omaishoitokeskuksen kanssa puolestaan kehitämme osallistumiseen etämahdollisuuksia, Helena Norokallio kertoo esimerkkejä monipuolisesta järjestöyhteistyöstä.

Toimintamallin myötä ikäihmisten aluekohtainen eriarvoisuus liikkumismahdollisuuksissa vähenee, omaehtoinen liikkuminen lisääntyy ja yksinäisyys vähenee. Parhaimmillaan osallistujat löytävät mieleisen liikuntaharrastuksen ja liikkumisesta tulee säännöllistä. Säännöllinen liikkuminen ylläpitää toimintakykyä ja tukee sitä kautta myös kotona asumista. Toiveena on, että Lähiliikkujat-ryhmistä tulee asuinalueiden eloisia kohtaamispaikkoja, jolloin myös alueiden yhteisöllisyys lisääntyy.