Turun kaupungin soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma vuosille 2023–2027 on toteutettu pilotoiden soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjaa. Kaikille avoin ja maksuton työkirjan julkistamistilaisuus pidetään verkkotilaisuutena 30.5. klo 9–11

Turun kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa palveluita ja olosuhteita terveyttä sekä hyvinvointia edistävään liikuntaan eri kohderyhmille. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisten tilanteiden vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Arviolta noin 15–20 prosenttia Suomen väestöstä tarvitsee soveltavan liikunnan palveluita.

Soveltavan liikunnan kohderyhmissä liikunnan harrastamismahdollisuudet ovat yleisesti muuta väestöä heikommat ja liikkumissuositus täyttyy muuta väestöä harvemmin. Turun kaupungin liikuntapalvelut kehittää palveluitaan ja olosuhteitaan soveltavan liikunnan kohderyhmien harrastamismahdollisuuksien parantamiseksi.

Kuntien soveltavan liikunnan työkirjan julkistaminen

Turun kaupungin Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma toimii liikuntapalveluiden kehittämisen työvälineenä. Suunnitelma vuosille 2023–2027 on toteutettu pilotoiden Liikuntatieteellisen Seuran ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston laatimaa soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjaa, jonka avulla kunnan liikuntatoimi voi suunnitella soveltavan liikunnan palvelujen järjestämisen. Kaikille avoin ja maksuton työkirjan julkistamistilaisuus pidetään verkkotilaisuutena 30.5. klo 9–11.

Tilaisuudessa esitellään työkirjan käyttöä liikuntapalveluiden suunnittelussa, jonka keskeisiä osa-alueita ovat palvelujen potentiaalisen kysynnän ja tarjolla olevien palvelujen nykytilanteen kartoitus, vastuiden jako eri toimijoiden kesken, resurssitarpeiden arviointi ja eri osapuolten sitouttaminen yhteistyöhön.

Ilmoittautuminen verkkotilaisuuteen: Its.fi/tapahtumat

Tilaisuudessa esitellään myös kuntien (Turku ja Paimio) kokemuksia työkirjan hyödyntämisestä omissa kehittämisprosesseissaan. 

 

Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmatyö

Turun kaupungin soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmatyöhön on osallistettu laaja-alaista työryhmää, joka on työstänyt strategista työkirjaa mukaillen soveltavan liikunnan palveluiden nykytilan kuvausta, voimavaroja ja rajoitteita sekä nostanut esille kehittämisen tarpeita neljän asiakassegmentin mukaisesti.

- Kehittämistoimenpiteiden valinnassa on pyritty vastaamaan kaupungin aiemmin toteuttamissa liikkumiskyselyissä sekä kehittämistyöryhmätyöskentelyssä esille nousseisiin erilaisiin ja eri tasoisiin tarpeisiin, mutta myös valitsemaan sellaiset toimenpiteet, joiden toteuttamiselle ajatellaan olevan realistisia mahdollisuuksia, kertoo Turun kaupungin liikuntapalveluvastaava Johanna Friman.

Toimenpiteet sisältävät sidosryhmäyhteistyön sekä palveluiden ja niiden saavutettavuuden kehittämistoimenpiteitä, liikuntaneuvonnan kaltaisen osaamisen ja oivaltamisen edistämistä sekä liikuntapaikkojen ja viestinnän esteettömyyttä edistäviä toimenpiteitä.

- Turussa pidimme tärkeänä sitä, että kehittämistoimenpiteet nousevat käytännön työssä koetuista tarpeista. Toimijat kokivat hyödylliseksi kehittämistyöryhmään osallistumisen esimerkiksi Saattajakortin jalkauttamiseksi erityiseen- ja tehostettuun tukeen oikeutetuille lapsille. Pienimuotoisiin kehittämistoimenpiteisiin on ryhdytty jo kehittämistyön luomisprosessin aikana ja työtä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Kehittämistyöryhmä seuraa suunnitelmien toteutumista sekä ylläpitää keskustelua ajankohtaisista soveltavan liikunnan asioista vähintään kerran vuodessa pidettävissä kehittämistyöryhmän palavereissa, sanoo Friman.

Lisätiedot: 

Liikuntapalveluvastaava Johanna Friman johanna.friman@turku.fi, p. 050 554 6222  
Liikuntapalveluvastaava Marianna Ylinampa marianna.ylinampa@turku.fi, p. 050 554 6226 
Soveltava liikunta: turku.fi/liikunta