Turun kaupungin peruskoulujen lähiopetus järjestetään 14.–30.5.2020 hallituksen ohjeita noudattaen. Opetuksessa huomioidaan tarkasti koulujen sisätilat ja ulkotiloja hyödynnetään monipuolisesti.

Alakouluissa oppilaiden koulupäivän aikana tapahtuvissa siirtymissä minimoidaan kontaktit muihin opetusryhmiin ja oppilaisiin. Opetuksen järjestämisessä opetusryhmät pysyvät päivän aikana mahdollisimman paljon samassa tilassa saman opettajan kanssa.   

Yläkouluopetuksessa oppilaat pysyvät samoissa ryhmissä, mutta opettajien siirtyessä eri ryhmien välillä noudatetaan mahdollisimman vähäisten kontaktien periaatetta. Valinnaisaineiden osalta koulut voivat poiketa lukuvuoden normaaleista ryhmittelyistä turvallisuuden takaamiseksi ja tartuntariskien minimoimiseksi.  

Oppilaiden tulee ensisijaisesti osallistua lähiopetukseen  

Perusopetuslaki velvoittaa oppilasta osallistumaan esi- tai perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa vapautukseen on haettava erikseen ja koulu harkitsee luvan myöntämistä tapauskohtaisesti. Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajien on ilmoitettava opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian. Oppilaan sairaus, oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaololle. Hoitava lääkäri tekee arvion oppilaan tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisesta. Koulu ei järjestä kotiin jääville oppilaille etäopetusta jäljellä olevana lukuvuonna. 

Lähiopetusta voidaan korvata verkko-opetuksella henkilökunnan siirtymisen välttämiseksi 

Opettajien siirtymistä eri yksiköiden välillä on vältettävä. Opetusta toteutetaan lähiopetuksena yhden koulun tiloissa. Opettaja voi tarvittaessa opettaa oppitunnin etäyhteyksillä siten, että oppilaat ovat toisessa koulussa samanaikaisesti toisen henkilön lähivalvonnassa. 

Tarvittaessa oppiaineesta vastaava opettaja voi tarvittaessa suunnitella opetuskokonaisuuden ja ohjeistaa toista opettajaa. Toinen opettaja voi pitää oppitunnin työjärjestyksen mukaisena ajankohtana, jolloin vältetään opettajien turhia siirtymisiä yksiköiden välillä.  

Erityiset opetusjärjestelyt 

Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä hänelle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä, jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena. Etäopetus voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvan, pitkäaikaissairaan tai infektiolta erityistä suojaamista vaativien oppilaiden kohdalla. Päätös järjestelystä perustuu hoitavan lääkärin arvioon.  

Kouluruokailu 

Ruokailut toteutetaan Turun perusopetuksessa mahdollisimman suurta väljyyttä noudattaen koulukohtaiset tilat ja oppilasmäärät huomioiden. Koulut suunnittelevat ja toteuttavat itse ruokailut parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden turvallisuuden. Kouluruokailu voidaan toteuttaa esimerkiksi ruokalassa, luokassa tai muussa sisä- tai ulkotilassa, edellyttäen viranomaisohjeiden noudattamista. 

Välitunnit kouluissa 

Koulupäivät voidaan välituntien osalta rytmittää tavanomaisesta välituntijaosta poikkeavalla tavalla ylimääräisten lähikontaktien välttämiseksi. Välitunneilla opetusryhmät sijoitetaan omille välituntipihoille tai muihin taukopaikkoihin. Kouluissa opettajat vastaavat välituntivalvonnasta. 

Koululaisliikenne 

Fölin koululaisliikenne valmistellaan tällä viikolla, ja liikenne alkaa 14.5. Linja-autoja saadaan liikenteeseen riittävä määrä niin, että kaikki väliaikaiset kouluratkaisut voidaan ottaa huomioon, esimerkiksi 450 oppilaan siirtyminen Runosmäestä Turun Lyseon koulusta väistötiloihin keskustaan. 

Turun seudun joukkoliikenne Fölin koululaislinjat 52, 52A, 67, 71, 72, 73, 74, 77 ja 78 liikennöivät 14.5. alkaen. Muut linjat liikennöivät keskikesän aikatauluin, joitain ylimääräisiä vuoroja kuitenkin ajetaan. Kaikki muutokset eivät ole vielä varmistuneet, joten aikataulut ja liikenteen poikkeukset kannattaa tarkistaa alkuviikosta föli.fi/korona -sivulta. Käteinen raha ei kelpaa busseissa maksuvälineenä toistaiseksi.

Esi- ja perusopetuksen tutustumisvierailut 

Esiopetuksen tutustumisvierailuja ei järjestetä normaalisti poikkeustilanteesta johtuen. Huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä omaan päivähoitopaikkaan tai perhepäivähoitajaan ja tiedustelemaan mahdollisuudesta vierailla esiopetuspaikassa. 

Alakoulujen tutustumisvierailut perutaan keväältä, mikäli nykyiset kokoontumisohjeet pysyvät voimassa. Koulut voivat järjestää tutustumisvierailuja viikolla 33 turvallisuusohjeita noudattaen itselleen sopivana ajankohtana. Yläkoulujen tutustumisvierailut järjestettiin jo tammikuussa. 

Opiskeluhuollon palveluilta tukea 

Kuluneen kevätlukukauden poikkeusoloissa oppilashuollon tarve on kasvanut ja kouluja pyydetään ottamaan se nyt huomioon. Oppilaiden osaamisen tilanne, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja opiskeluhuollolliset tarpeet vaikuttavat ensi syksyn opetuksen järjestelyihin. 

Lukuvuoden jäljellä oleva työaika 14.–30.5.2020 

Kouluissa noudatetaan normaalia työaikaa ja työjärjestysten mukaista tuntijakoa tilanteen mukaan. Koululaiset saavat opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja ainoa poikkeuspäivä on perjantai 29.5, joka saa olla teemapäivä. Teemapäivän vähimmäispituus on neljä tuntia. Perjantaihin 29.5. koulu voi halutessaan liittää oppimateriaalien ja mahdollisten päätelaitteiden palauttamisen. Perusopetuksen lukuvuosi päättyy 30.5.2020. Tartuntariskin välttämiseksi kouluissa ei järjestetä normaaliajan mukaisia päättäjäisjuhlia. 

Huoltajia ja koulujen henkilökuntaa ohjeistetaan sisäisesti ja Wilma-viestillä.