Virvoituksentie 3

Virvoituksentie 3:n asemakaava-alueen kehittämiseen ja Luolavuoren entisen vanhainkodin kiinteistön luovutukseen tähtäävä kaksiosainen kilpailu on ratkennut. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti 3.2.2020 kilpailun voittajasta ja valitsi kehittämiskumppaniksi Reale Oy:n.

Samalla jaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Reale Oy:n jättämä tarjous hyväksytään. Kauppahinta kiinteistöstä rakennuksineen ja laitteineen on 150 000 euroa, ja rakennusoikeuden määrään sidottu lisäkauppahinta on noin 6,45 miljoonaa euroa (uudisrakennusoikeus 460 €/kem2).

Voittajatyöryhmän jäsenet:

  • Ostajat: Reale Oy
  • Toteuttajat: Reale Oy
  • Suunnittelija: Schauman Nordgren Architects Ab ja Masu Planning Oy

Kilpailu järjestettiin kaksivaiheisena siten, että ensimmäiseen vaiheeseen ilmoittautui mukaan kaikkiaan 12 tahoa. Kaupunkikehitysjaosto valitsi näistä 27.5.2019 kolme tahoa mukaan jatkokehitysvaiheeseen. Neuvotteluihin valittiin Rakennusliike Lapti Oy ja YH Kodit Oy; Reale Oy tai sen osoittamat tai perustamat yhtiöt; sekä TVT-Asunnot Oy. Jatkoneuvotteluissa kehitettiin edelleen ehdotusten vahvuuksia ja karsittiin niissä esiintyneitä heikkouksia.

Kohde tullaan luovuttamaan ja alueen asemakaavanmuutos laaditaan yhteistyössä voittajatyöryhmän kanssa kilpailussa syntyneitä tuloksia hyödyntäen. Kiinteistöjen luovutuksen on määrä toteutua 31.12.2021 mennessä.

Asukastilaisuus

Virvoituksentien asukastilaisuus järjestettiin 27.10.2020 klo 17:00-18:00 paikan päällä kohteella. Tilaisuudessa oli paikalla asukkaita noin 25. Hanketta esittelivät Turun kaupungin, Reale Oy:n sekä FCG:n edustajat. Eniten keskustelua aiheutti  tuleva asukasmäärä, liikenteen lisääntyminen ja luonnon säilyminen. Tulevan rakennuksen hahmoa havainnollistettiin katselmoimalla aluetta jalan.

Asukastilaisuuden materiaaliin voit tutustua tästä

Havainnekuvia Reale Oy:n ehdotuksesta

Kuvat: Reale Oy

Kilpailun tausta ja tavoitteet

Turun kaupunki on etsinyt yhtä tai useampaa kehityskumppania Virvoituksentie 3:n kilpailualueen kehittämiseksi. Kehityskumppanin haku toteutettiin kaksivaiheisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Kilpailualueena on tontti 853-32-24-11, joka sijaitsee Luolavuoren kaupunginosassa noin 2 km:n etäisyydellä Kauppatorista kaakkoon. Alueen pinta-ala on noin 4,49 ja sen katuosoite on Virvoituksentie 3.

Alueella sijaitsee vuonna 1955 valmistunut entinen Luolavuoren vanhainkoti, jonka viimeiset vanhainkotiasukkaat muuttivat pois vuoden 2013 lopulla. Alue rakennuksineen on Turun kaupungin omistuksessa ja rakennusten tiloissa toimii nykyään vaihto-opiskelija-asuntola Retrodorm. Bruttoalaa alueen rakennuksilla on yhteensä noin 9.000 brm2. Tilat on vuokrattu vuoden 2020 loppuun saakka kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Kohteessa asuu myös jonkin verran tutkijoita. 

Ensimmäisessä vaiheessa kohteen kehittämisestä kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan vaadittujen suunnitelma- ja tarjousasiakirjojen kera. Toisessa vaiheessa neuvotteluja jatkettiin kolmen tarjoajan ja näiden työryhmien kanssa.

Tavoitteena on ollut löytää kilpailualueelle ja sen rakennuksille uusi omistaja tai omistajat sekä ympäristölliset ja muut lähtökohdat huomioon ottava suunnitelma. Suunnitelman edellytetään mahdollistavan sekä alueen korvaava ja/tai muu uudisrakentaminen että olemassa olevien rakennusten tai näiden osien saneeraus ja uudiskäyttö. Olemassa olevan arkkitehtuurin ominaispiirteitä sekä alueen paikallisesti merkittäviä maisema- ja luontoarvokohteita tulee varjella.

Kaupunki luovuttaa kilpailutusprosessin päätteeksi kohteen kehitettäväksi sille jatkoon valituista tarjoajista, joka on sitoutunut tontinluovutukseen ja toteutukseen yhdessä hyväksytyin ehdoin. Tarjoajalla edellytetään olevan taloudelliset edellytykset ja resurssit kokonaisuuden toteuttamiseen sekä kyky parhaiten vastata kaupungin ja kilpailuohjelman asettamiin vaatimuksiin sekä odotuksiin.

Koko kilpailutusprosessin ajan rinnalla valmisteltava alueen asemakaavanmuutos laaditaan valmiiksi voittajaksi valitun kehityskumppanin tai -kumppaneiden kanssa prosessissa syntyneitä tuloksia hyödyntäen.

Lisätietoja:
Kiinteistökehityspäällikkö Petri Liski