Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen yksikköä johtaa hallintojohtaja. Yhteisissä palveluissa on 11 yksikköä: 

Talouspalvelut

Talouspalvelujen tehtävänä on kaupunkikonsernin taloushallinnon ja -prosessien johtaminen ja kehittäminen sekä kaupungin varojen ja velkojen hallinta. Talouspalvelut tukevat kaupunkikonsernin talousohjausta ja palvelujen järjestämistä. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat asiantuntijapalvelut sekä taloushallintoon, maksuliikenteeseen, rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyvät palvelut.

Talouspalvelujen yksiköitä ovat:

 1. talousohjaus
 2. kirjauksesta tilinpäätökseen
 3. myynnistä suoritukseen
 4. rahoituspalvelut

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on tuottaa Turun henkilöstöhallintoon liittyviä palveluita koko kaupungille yhteisin työtavoin. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat HR-sovelluspalvelut, palvelussuhdeasioihin liittyvät palvelut ja rekrytointipalvelut.

Henkilöstöpalvelujen yksiköitä ovat:

 1. henkilöstöasioiden ohjaus
 2. operatiiviset henkilöstöasiat
 3. henkilöstön kehittäminen
 4. työhyvinvointi ja työsuojelu

Hankintapalvelut

Hankintapalveluiden tehtävänä on Turun kaupungin hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen, ohjaus ja seuranta hankintastrategian mukaisesti sekä kynnysarvon ylittävien Turun kaupungin, Turun kaupungin konserniyhteisöjen toimeksiantoihin perustuvien sekä seudullisten tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen. Hankintapalvelut vastaa lisäksi osto- ja tilausprosessien asiantuntijatehtävistä ja ostolaskujen käsittelystä.

Hankintapalvelujen yksiköitä ovat:

 1. hankinnat
 2. osto- ja tilauspalvelut

Tilapalvelut

Tilapalvelujen tehtävänä on kaupungin tilaomaisuudesta ja sen ylläpidosta huolehtiminen kaupungin strategiset tavoitteet huomioiden. Tilapalvelut vastaa toimintaa tukevien toimitilojen tarjoamisesta kaupungin eri toimijoille kehittäen työympäristöjä ja tarjottavia toimitilapalveluja.

Tilapalvelujohtaja tekee tiloja koskevat oikeudellisesti sitovat sopimukset kolmansien osapuolten kanssa.

Tilapalvelujen yksiköitä ovat:

 1. tilahallinta
 2. toimitilajohtaminen
 3. kohdejohtaminen

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut vastaa Turun kaupunkia koskevasta kotimaisesta ja kansainvälisestä viestinnästä ja markkinoinnista, sisäisestä viestinnästä ja työnantajakuvasta sekä kaupungin palveluiden viestinnästä ja markkinoinnista. Viestintä- ja markkinointipalvelut kertoo kaupungin palveluista, päätöksistä ja tavoitteista, tukee johdon ja koko työyhteisön viestintää, innostaa ihmisiä osallistumaan ja rakentaa Turku-brändiä. Viestintä- ja markkinointipalvelut vastaa kaupungin käyttämistä viestinnän ja markkinoinnin kanavien sisällöistä.

Viestintä- ja markkinointipalveluiden yksiköitä ovat:

 1. ulkoinen viestintä
 2. verkkoviestintä
 3. työyhteisöviestintä
 4. markkinointi

Kehittämispalvelut

Kehittämispalveluiden tehtävänä on kaupungin kehittämisen ohjaaminen ja tukeminen kehittämismallin mukaisesti ja strategian valmistelun tukeminen, seuranta ja raportointi.

Palveluina ovat asiakaslähtöisten toimintamallien luonti ja kehittäminen, hanke ja projektitoiminnan tukeminen, kehittämissalkunhallinnan tuki, strategian valmistelu ja tietohallinnon ohjaus.

Kehittämispalveluiden yksiköitä ovat:

 1. kehittämisen ohjaus
 2. toimintamallit ja kokonaisarkkitehtuuri
 3. hankekehittämisyksikkö
 4. palvelukokonaisuuksien kehittäminen
 5. projektitoimisto
 6. digiyksikkö

Lakipalvelut

Lakipalvelut huolehtii Turun kaupunkikonsernin oikeudellisesta edunvalvonnasta, antaa Turun kaupunkikonsernille oikeudellista asiantuntijapalvelua, neuvoo sopimusneuvotteluissa, sopimusten laatimisessa ja muussa sopimushallinnassa, laatii oikeudellisia selvityksiä ja lausuntoja, hoitaa muutoksenhakuasioita ja oikeudenkäyntejä, osallistuu hankkeisiin ja työryhmiin sekä tukee päätöksenteon valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun tehtävänä on kaupunkitasoisen monikanavaisen asiakaspalvelun ja toimintatapojen yhtenäisen kehittämisen johtaminen ja tukeminen.

Asiointipalvelussa tarjotaan eri palvelukokonaisuuksien asiakaspalvelua sekä neuvontaa monikanavaisesti kuntalaisille. Matkailuneuvonta palvelee asiakkaita Turun alueeseen ja koko Suomeen liittyvissä kysymyksissä.

Asiakaspalvelun yksiköitä ovat:

 1. asiointipalvelu, Monitorit
 2. matkailuneuvonta

IT-palvelut

IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernille laadukkaita ja kustannustehokkaita IT-ratkaisuja. Palvelut kattavat tieto- ja puhelinliikenteen, päätelaitteet ja tulostuspalvelun, sovellukset ja integraatioalustat sekä lisenssit.

IT-palveluiden yksiköitä ovat:

 1. asiantuntijapalvelut
 2. IT-hallinto
 3. palveluhallinto
 4. projektipalvelut

Tietopalvelut

Tietopalveluiden tehtävänä on tiedon hallinta ja tiedon tuottaminen järjestämisen toiminnon, palvelutuotannon ja johtamisen tueksi.

Yleishallinto

Yleishallinnon tehtävänä on tuottaa kaupunkikonsernille asiakirjahallinnon ja päätöksenteon tuen palveluja sekä toimintaa tukevia sihteeri- ja toimistopalveluja.

Yleishallinnon yksiköitä ovat:

 1. johdon sihteeripalvelut
 2. asianhallinta
 3. päätöksenteon tuki
 4. tietosuoja ja tietoturva
Asiasanat: