Hiilineutraali Turku 2040

Turku tavoittelee vuoteen 2040 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Merkittävämpänä tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut.

Turun kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vuonna 2015:

Miten hiilineutraaliin Turkuun päästään?

Turun ilmastotavoitteet ja toimenpiteet ovat tähän mennessä tuottaneet 35 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta asukaskohtaisesti mitattuna. Samanaikaisesti päästöjen kokonaisvähennys on ollut 25 prosenttia. Vuodelle 2020 asetetut ilmastotavoitteet on siten jo ylitetty ja kaupunkistrategian linjaama matka kohti hiilineutraaliutta 2040 on hyvässä vauhdissa. Matkan jatkamiseen tuloksellisesti yhdessä tarvitaan kuitenkin kunnollinen kartta. Kaupungillamme ei vielä ole selkeää poliittisesti hyväksyttyä ilmasto- ja energiaohjelmaa vuodesta 2020 eteenpäin – mutta pian on tarkoitus olla!

Osana Smart and wise -kärkihanketta valmistellaan Turun uutta Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa Euroopan Unionin mallin mukaisesti (EU SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Ohjelman on tarkoitus sisältää tavoitteet ja toimintalinjat vuosille 2021–2025–2029 ja Turun täyttäessä 800 vuotta olisi kaupunkialueen kasvihuonepäästöjä oltava leikatun 80 prosenttia. Ehdotettava tavoite on sekä kova että realistinen. Kaupunginhallituksen asettaman aikataulun mukaisesti ohjelma viedään valtuuston päätettäväksi kesäkuuhun 2018 mennessä.

Energiajärjestelmä uudistetaan

Suurimpia päästövähennyksiä on tähän mennessä saatu ja haetaan edelleen energiasektorilta. Samalla on saatava myös liikenteen päästöjä alas, mihin alkaakin olla aiempaa merkittävästi paremmat mahdollisuudet. Euroopan Unionin SECAP-mallin soveltaminen tarjoaa myös vahvaa vertailtavuutta ja esimerkiksi mahdollisuuden jakaa ja analysoida seurantadataa tuhansien muiden kaupunkien, alueiden ja kuntien kanssa.

Turun alueen vahvat energiainvestoinnit antavat Turulle etulyöntiaseman ilmastopolitiikassa verrattuna muihin suuriin kaupunkialueisiin Suomessa. Esimerkkinä Turku Energia Oy, joka satsaa kumppaneineen 300 miljoonaa euroa uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun vuosina 2014–2018. Turun päästötavoitteet ja alueen energiauudistus muodostavatkin vahvan ilmastopolitiikan työkalun, jota esiteltiin myös Pariisin ilmastokokouksessa 2015 ja nyt marraskuussa 2017 Turku osallistuu myös Bonnin ilmastokokoukseen.

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä

Ilmastotyö, energiauudistus, liikkumisen vallankumous ja kukoistavan kiertotalouden luominen eivät kuitenkaan ole pelkästään kaupungin asia. Niiden tekeminen edellyttää vahvaa osallistumista ja yhteiskehittelyä niin vastuullisten kansalaisten kuin innovatiivisten yritysten ja tutkijoiden kanssa. Esimerkiksi liikkumisen uudet digitaaliset palveluratkaisut ovatkin Turussa jo hyvässä alussa ja käynnistymässä on myös energiajärjestelmän simulointi ja data-analytiikan kehittäminen yhdessä VTT:n kanssa. Yhteistyössä Sitran kanssa taas kannustetaan myös kansalaisia, yrityksiä ja rahoituslaitoksia mukaan älykkääseen energiakäänteeseen.

Puhtaiden ratkaisujen liiketoimintapotentiaalit arvioidaan triljoonissa. Avainasiana, mahdollistajana ja uudistamisen voimavarana ja ytimenä näissä kaikissa ovat digitalisaation tarjoamat toistaiseksi lähes rajattomat uudet mahdollisuudet. Näitä yhteistyössä hyödyntämällä Turusta tulee sekä smart että wise – mihin kuuluu vahvana valttina ja tuloksena myös hiilineutraalius!

1. Kestävä energiajärjestelmä

Energiajärjestelmä aiheuttaa valtaosan päästöistä:

 • Lämmitys yhteensä 50 %
 • Muu sähkönkulutus 16 %

Energiajärjestelmän uudistaminen

 • Turun alueen energiajärjestelmää uudistetaan kokonaisvaltaisesti perustuen uusiutuvaan energiaan, keskitetyn ja hajautetun tuotannon yhdistämiseen, älykkääseen kaksisuuntaisuuteen sekä varastointiin, kulutuksen ohjaukseen ja energiatehokkuuden merkittävään parantamiseen. Murros on suuri ja sisältää paljon uusia mahdollisuuksia.
 • Seudullinen uusiutuva energiaratkaisu leikkaa jopa 42 prosenttia nykyisistä kasvihuonepäästöistä ja tuottaa alueelle satoja pysyviä työpaikkoja.

Naantalin monipolttoainelaitos

 • Mahdollistaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon nykyistä pienemmin kasvihuonekaasupäästöin
 • Varmistaa Turun seudun kaukolämmön saannin vuosikymmeniksi eteenpäin
 • Laitoksen tekniset ratkaisut mahdollistavat monenlaisten polttoaineiden käytön, esimerkiksi puuperäisen biopolttoaineen, oljen, hiilen, turpeen ja mahdollisesti hyvälaatuisen kierrätyspolttoaineen
 • Merkittävä työllisyyttä ja aluetta vahvistava vaikutus

Luolavuoren pellettilaitos

 • Uusi pellettilaitos korvaa öljykäyttöisten lämpökeskusten tuotantoa ja vähentää näin öljyn käyttöä Turku Energian omassa vara- ja huipputuotannossa 5000 tonnilla eli noin puoleen nykyisestä
 • Puupellettien raaka-aineina käytetään mekaanisen puunjalostusteollisuuden puhtaita puusivutuotteita, pääasiassa havupuiden kuivaa kutteria, sahanpurua tai hiontapölyä
 • Kuutiosta pellettiä saa yli 30 prosenttia enemmän energiaa kuin kuutiosta klapeja tai hakkeita

Kaksisuuntainen älykäs kaukolämpöverkko Skanssin alueella

 • Matalalämpöinen kaukolämpöverkko, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen ja avoimen lämpökaupankäynnin, alueella toimivilla kiinteistöillä on siis mahdollisuus myydä tuottamaansa ylijäämälämpöä alueen kaukolämpöverkkoon
 • Asiakkaiden pientuotannon tukeminen ja hyödyntäminen (esim. maalämpöratkaisut, aurinkokeräimet, jäähdytyksen lauhdelämpö, lämmönvarastointi ym.)
 • Eri energiajärjestelmien rinnakkainen optimointi vähentäisi merkittävästi kokonaiskulutusta ja mahdollistaisi uusiutuvien energianlähteiden laajemman hyödyntämisen sekä asiakkaiden tai kolmansien osapuolien toimimisen kaukolämpöverkon lämmön tuottajina

2. Kestävä liikkumisjärjestelmä

Liikkumisjärjestelmä on toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja

 • Liikenne aiheuttaa viidenneksen päästöistä

Sähköisen liikenteen lisääminen

 • Sähköisen joukkoliikenteen kehittäminen: sähköbussilinjat, raitiotie tai muu suuren kapasiteetin ratkaisu, älybussit ja matkaketjujen kehittäminen
 • Rakennetaan uusia latauspisteitä Turkuun sähköisen liikkumisen lisäämiseksi
 • Lisätään omassa toiminnassa ladattavien autojen käyttöä paikallisen sähköisen liikkumisen edelläkävijän roolissa
 • 2015–2017 rakennetaan vuosittain 3-10 uutta sähköautojen latauspistettä Turkuun riippuen sähköautojen yleistymisen tahdista ja muiden sähköautojen latausliiketoiminnan edellytysten kehittymisestä
 • Pyritään aktivoimaan paikallisia toimijoita ladattavien ajoneuvojen käyttäjiksi

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

 • Panostaa kestävään liikkumiseen koko kaupunkiseudulla.
 • Liikenteen toimivuus ja keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkutavoilla voidaan turvata vain, jos ruuhkautumista onnistutaan hillitsemään lisäämällä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota
 • Liikennesuoritetta voidaan pienentää muun muassa liikkumisen ja kuljetusten hinnoittelulla, jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistoimilla sekä matkanpituuksien kasvua

CIVITAS ECCENTRIC -hanke

 • Merkittävä eurooppalaisessa yhteistyössä toteutettava hanke kehittää esimerkiksi pyöräilyn olosuhteita ja tuo Turkuun kaupunkipyörät keväällä 2018
 • Turusta tehdään Liikkuminen palveluna -ratkaisujen mallialue
 • Tutustu hankkeeseen

Mitä minä voin tehdä?

 • Tee ilmastolupaus
 • Kuluta kestävästi ja vahvista kiertotaloutta
 • Ruokaile ilmastomyönteisesti
 • Suosi joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä
 • Vältä turhaa sähkön- ja vedenkulutusta
 • Lämmitä asuntosi vähäpäästöisellä lämmitysjärjestelmällä – älä ylilämmitä!
 • Huolehdi riittävästä lämpöeristyksestä
 • Satsaa aurinkoenergiaan ja muuhun uusiutuvaan, mikäli soveltuu Sinulle
 • Jaa kokemuksiasi ja ajatuksiasi ja opi myös muilta kestäviä arjen ratkaisuja
 • Voit myös jakaa resursseja toisten kanssa ja hyödyntää esimerkiksi kirjastoja ja muuta yhteiskäyttöä
 • Jos olet yrittäjä tai harkitset, perehdy kiertotalouteen
 • Kerro myös meille, miten voisimme toimia viisaammin

Lisätietoa