Hiilineutraali Turku 2029

Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Vuodesta 2029 eteenpäin tavoitteenamme on olla ilmastopositiivinen alue.

Vahvaa ilmastopolitiikkaa toteuttava Turku on jo nyt kansainvälisesti haluttu kumppani ja kokemuksien jakaja – globaalisti näkyvä ilmastokaupunki. Turulla on edellytykset olla yksi parhaista ilmastokaupungeista maailmassa ja tavoitteenamme on tehdä Turusta paras. Tämä vaatii vahvoja tekoja, yhteistä tarinaa ja tarinan kertomista.

Kunnianhimoiset ja kekseliäät ilmastoteot ovat myös tärkeä osa Smart and wise Turku -kärkihanketta, jossa digitaalisuutta, datan kiertotaloutta ja hiilineutraaliuden toteuttamista yhdistetään uusin tavoin.

Ilmastosuunnitelma 2029

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmastosuunnitelman 2029 yksimielisesti kokouksessaan 11.6.2018. EU-mallin mukainen suunnitelma (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) sisältää ilmastopolitiikan tavoitteet ja toimintalinjat vuosille 2021–2025–2029.

Turun kaupunginvaltuusto päätti strategiasta 16.4.2018. Kaupunkistrategian mukainen ilmastopolitiikan päätavoite on hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Tähän edetään seuraavien valtuustokausittain asetettujen välitavoitteiden kautta:

 • Vuoteen 2021 mennessä päästöjä pyritään vähentämään vähintään 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
 • Vuoteen 2025 mennessä päästöjä pyritään vähentämään vähintään 65 - 70 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
 • Viimeistään vuonna 2029 saavutetaan hiilineutraalius, jolloin jäljellä olevat päästöt kompensoidaan kokonaan.

Vuodesta 2029 eteenpäin Turku pyrkii olemaan ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen nettopäästöt ovat negatiiviset (kompensaatio on suurempi kuin päästöt).

Samanaikaisesti päästöjen vähentämisen kanssa Turku varautuu ilmastonmuutokseen mahdollisimman kattavasti ja kaupunkia kehitetään muutoksen paremmin kestäväksi.

Vahvaa ilmastopolitiikkaa toteuttava Turku pyrkii olemaan kestävien ratkaisujen ja osaamisen kansainvälisesti tunnustettu ja tunnettu edelläkävijä ja kehittäjä.

Miten tavoitteisiin päästään?

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on:

 • Saatettava energia- ja liikkumisjärjestelmien päästöt matalalle tasolle
 • Saavutettava kestävä vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja -kehitys
 • Toteutettava kaupunkikonsernin oma ilmastovastuullisuus
 • Mobilisoitava kansalaiset, yhteisöt, yritykset, sidosryhmät, kehyskumppanit ja korkeakoulut – koko kansalaisyhteiskunta – mukaan luomaan ilmastotoimia ja toteuttamaan hiilineutraalia Turkua
 • Lisättävä hiilinieluja, uusiutuvan energian tuotantoa ja muita kompensaatioita
 • Lisättävä ymmärrystä ilmastonmuutoksen riskeistä ja haavoittuvuuksista ja suunniteltava ja toteutettava toimenpiteitä muutokseen varautumiseksi.

Kaupunkikonsernin toimenpiteillä puututaan tehokkaasti suurimpiin päästölähteisiin sekä vähennetään päästöjä kattavasti kaikessa toiminnassa. Toimenpiteillä toteutetaan johdonmukaisesti ilmastovastuuta, kannustetaan ja näytetään esimerkkiä.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Turun ilmastotavoitteet ja toimenpiteet ovat tähän mennessä tuottaneet 35 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta asukaskohtaisesti mitattuna. Samanaikaisesti päästöjen kokonaisvähennys on ollut 25 prosenttia. Olemme siis hyvässä vauhdissa matkalla kohti tavoitettamme.

Hillintätoimenpiteiden merkittävimmät kokonaisuudet ovat:

 • Hiilineutraali energiajärjestelmä
  • Noin kaksi kolmasosaa Turun alueen kasvihuonepäästöistä
 • Vähähiilinen kestävä liikkuminen
  • Noin viidennes Turun alueen kasvihuonepäästöistä
 • Kestävä kaupunkirakenne
  • Vaikuttaa sekä energiaan että liikkumiseen koko kaupunkialueella
 • Kaupunkikonsernin ilmastovastuu
  • Turun kaupunkikonserni näyttää esimerkkiä ja luo yhdessä hiilineutraalin Turun tarinaa
 • Hiilinielujen vahvistaminen
  • Turun alueen ja seudun kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä lisätään

Esimerkiksi liikkumisen uudet digitaaliset palveluratkaisut ovat Turussa jo hyvässä alussa ja energiauudistukseen on jo investoitu 300 miljoonaa euroa vuosina 2014 - 2018. Suuri osa turkulaisista on myös valmis kävelemään ja kulkemaan pyörällä entistä enemmän.

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Turku varautuu ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin ja niiden vaikutuksiin pyrkien kehittymään ilmastokestävämmäksi kaupungiksi. Suurimmat ilmastoriskit Turussa liittyvät äkillisiin suuriin sademääriin, myrskyihin ja tulviin sekä nopeaan ekologiseen muutokseen. Sopeutumistoimenpiteiden merkittävimmät kokonaisuudet ovat:

 • Ilmastotiedon lisääminen
 • Vesien hallinta ja rakentaminen
 • Ekosysteemien turvaaminen
 • Sopeutumishankkeet
 • Yhteisöllisyyden tukeminen.

Varautumistoimet koskettavat koko yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen globaalit vaikutukset voivat johtaa myös entistä suurempaan ilmastopakolaisuuteen, mihin on Turussakin varauduttava. Turku on kokonaisuutena melko hyvin ilmastonmuutosta kestävä kaupunki ja pystyy varautumaan riskeihin ja vaikutuksiin tehokkaasti.

Turun metsät ja viheralueet ovat myös merkittävä voimavara sitoessaan hiiltä ilmakehästä sekä tasatessaan esimerkiksi suurten äkillisten sademäärien vaikutuksia.

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä

Ilmastotyö, energiauudistus, liikkumisen vallankumous ja kukoistavan kiertotalouden luominen eivät ole pelkästään kaupungin asia. Niiden tekeminen edellyttää vahvaa osallistumista ja yhteiskehittelyä niin vastuullisten kansalaisten kuin innovatiivisten yritysten ja tutkijoiden kanssa. Samalla niihin liittyy erittäin suuria innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Syksystä 2018 alkaen kaikki halukkaat yritykset, yhteisöt ja organisaatiot voivatkin tulla hiilineutraalin Turun toteuttamiseen mukaan omilla vaikuttavilla toimenpiteillään. Asiasta viestitään tarkemmin valmistelun edetessä.

Lue lisää: Ilmastosuunnitelma 2029 (pdf)

Mitä minä voin tehdä?

 • Tee ilmastolupaus
 • Kuluta kestävästi ja vahvista kiertotaloutta
 • Ruokaile ilmastomyönteisesti
 • Suosi joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä
 • Vältä turhaa sähkön- ja vedenkulutusta
 • Lämmitä asuntosi vähäpäästöisellä lämmitysjärjestelmällä – älä ylilämmitä!
 • Huolehdi riittävästä lämpöeristyksestä
 • Satsaa aurinkoenergiaan ja muuhun uusiutuvaan, mikäli soveltuu Sinulle
 • Jaa kokemuksiasi ja ajatuksiasi ja opi myös muilta kestäviä arjen ratkaisuja
 • Voit myös jakaa resursseja toisten kanssa ja hyödyntää esimerkiksi kirjastoja ja muuta yhteiskäyttöä
 • Jos olet yrittäjä tai harkitset, perehdy kiertotalouteen
 • Kerro myös meille, miten voisimme toimia viisaammin

Lisätietoa