Fotgängare och cyklister

Att cykla är i dag lika märkvärdigt som att använda kollektivtrafiken i Åbo. Gång- och cykeltrafikens populäritet ökar ju mer stadstrafikens trängsel ökar och utvecklingen visar på att det är mer och mer varje år. Ju fler resor som görs gående eller med cykel minskar biltrafikens trängsel och ju smidigare flyter trafiken i Åbo på. Gång och cykling skapar inga utsläpp, luftföroreningar eller buller. När stadsuppbyggnaden främjar gång- och cykeltrafik, istället för personbil, minskar kostnaderna och rörligheten tar mindre utrymme. Motion och dess hälsoaspekter är ett centralt argument för att gå eller cykla de sträckor som görs till vardags. Vardagsmotion tillsammans med konditionsträning har god inverkan på hälsan.

Stadscyklar för snabb verksamhet

Vid inledningsskedet finns det 300 cyklar och 34 cykelstationer samt 3 mobila stationer.

Alla alternativen omfattar en 30 minuter lång avgiftsfri användning av en cykel per gång. Antalet användningsgånger är obegränsat i varje alternativ. När 30 minuter överskrids, debiteras användaren för varje påbörjad extra timme.

Hyr utrustning för promenaden

Biblioteken erbjuder stegräknare som lånas ut med bibliotekskortet. Lånetiden är två veckor och stegräknare kan hämtas från bibliotekens kundtjänst.

Åbo Idrottscentral hyr ut gångstavar från sex euro/dag.