Beslutsfattande

Åbo stads nya politiska ledningsmodel har trätt i kraft 1 augusti 2021. Borgmästaren och tre biträdande borgmästare representerar stadens högsta ledning.

Den högsta beslutanderätten i Åbo stad utövas av stadsfullmäktige som består av 67 ledamöter. Ledamöterna och deras ersättare väljs i kommunalvalet som förrättas vart fjärde år.

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi samt verkställigheten av fullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen har 13 medlemmar som väljs ut av stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens samt de andra förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll offentliggörs på sina respektive webbsidor. Stadsfullmäktiges protokoll finns även till påsyn vid Åboservicen (Puolalagatan 5). Fullmäktiges protokoll finns i regel till påsyn den påföljande veckans torsdag efter mötet kl. 9–12 och styrelsens protokoll den påföljande veckans andra vardag efter mötet kl. 9–12.

Lagstiftningen om dataskydd begränsar publiceringen och lagringen av uppgifter om privatpersoner på webbsidorna. En del av ärendena i föredragningslistorna och protokollen avlägsnas därför efter ett års lagring och i enlighet med lagstiftningen publiceras sekretessbelagda uppgifter överhuvudtaget inte.

Äldre protokoll lagras i stadsarkivet.

Syftet med revisionsverksamheten är att utvärdera hur väl staden och dess ekonomi förvaltats.